Creator Arif Aditya F. | Taniguchi Shuto | Izawa Takafumi | Kamikubo Kazuki | Iwasaki Hideharu | Ogi Takasi
Journal ACS Omega Volume 3 Issue 4 pp. 4063 - 4069
Date of Issued
published_at 2018-04-11
Creator Balgis Ratna | Murata Hiroyuki | Ogi Takasi | Kobayashi Makoto | Bao Li
Journal ACS Omega Volume 3 Issue 7 pp. 8271 - 8277
Date of Issued
published_at 2018-07-25
Creator Hayashi Akio | Muh. Nur Khoiru Wihadi | Ota Hiromi | Xavier López | Ichihashi Katsuya | Nishihara Sadafumi | Inoue Katsuya | Tsunoji Nao | Sano Tsuneji | Sadakane Masahiro
Journal ACS Omega Volume 3 Issue 2 pp. 2363 - 2373
Date of Issued
published_at 2018-02-27
Creator Ohsaki M. | Nakajima T.
Journal Journal of Constructional Steel Research Volume 75 pp. 38 - 44
Date of Issued
published_at 2012-08
Creator Ohsaki M. | Nakajima T. | Fujiwara J. | Takeda F.
Journal Engineering Structures Volume 33 Issue 12 pp. 3620 - 3627
Date of Issued
published_at 2011-12
Creator Katagiri Kiyofumi | Hayashi Yuki | Yoshiyuki Risa | Inumaru Kei | Uchiyama Tomoki | Nagata Noriyuki | Uchimoto Yoshiharu | Miyoshi Akinobu | Maeda Kazuhiko
Journal Inorganic Chemistry Volume 57 Issue 21 pp. 13953 - 13962
Date of Issued
published_at 2018-11-05
Creator Sukhdorj Elbegzaya | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Yanabe Kensuke | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 67 Issue 3 pp. 55 - 61
Date of Issued
published_at 2018-09
Creator Takaki Ken | Yamada Michio | Ohsugi Masakatsu | Negoro Kenji
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 1987 Issue 2 pp. 260 - 262
Date of Issued
published_at 1987-02-10
Creator Arazaki Shuichi | Kasuno Takekazu | Sano Tsuneji | Kawakami Yusuke | Shoji Hiroshi
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 1995 Issue 8 pp. 606 - 614
Date of Issued
published_at 1995-08-10
Creator Sugawara Seiho | Takeda Kiyoshi | Sano Tsuneji | Kawakami Yusuke | Iwasaki Akira
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 1995 Issue 8 pp. 615 - 621
Date of Issued
published_at 1995-08-10
Creator Iwami Yoshihiro | Sano Tsuneji | Kwakami Yusuke
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 1996 Issue 3 pp. 303 - 306
Date of Issued
published_at 1996-03-10
Creator Iwami Yoshihiro | Nakajima Yusuke | Sano Tsuneji | Kawakami Yusuke
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 1996 Issue 7 pp. 617 - 623
Date of Issued
published_at 1996-07-10
Creator Takeda Kiyoshi | Sano Tsuneji | Kawakami Yusuke
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 1996 Issue 8 pp. 680 - 686
Date of Issued
published_at 1996-08-10
Creator Kurita Satoru | Wang Zhengbao | Sano Tsuneji | Kawakami Yusuke | Uematsu Kazuyoshi | Sato Mineo
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 1997 Issue 6 pp. 456 - 460
Date of Issued
published_at 1997-06-10
Creator Suzuki Atsushi | Wang Zhengbao | Ahn Cheol-Hee | Sano Tsuneji | Soga Kazuo
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 1999 Issue 7 pp. 487 - 491
Date of Issued
published_at 1999-07-10
Creator Kubota Toshikazu | Oumi Yasunori | Uozumi Toshiya | Sano Tsuneji
Journal 日本化学会誌 : 化学と工業化学 Volume 2000 Issue 10 pp. 733 - 737
Date of Issued
published_at 2000-10-10
Creator Yabuki Akihiro
Journal 財団法人ソルト・サイエンス研究財団助成研究報告集 Volume 2006年度 pp. 207 - 214
Date of Issued
published_at 2008-03
Creator Fukui Kunihiro | Yoshida Hideto
Journal 財団法人ソルト・サイエンス研究財団助成研究報告集 Volume 2006年度 pp. 151 - 159
Date of Issued
published_at 2008-03
Creator Yoshida Hideto
Journal 粉砕 Issue 37 pp. 79 - 87
Date of Issued
published_at 1993-06-15
Creator Yoshida Hideto
Journal 粉砕 Issue 36 pp. 90 - 94
Date of Issued
published_at 1992-05-22
Creator Wunnasri Warunya | Pailai Jaruwat | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal Lecture Notes in Computer Science Volume 10947 pp. 599 - 612
Date of Issued
published_at 2018-06-20
Creator Pailai Jaruwat | Wunnasri Warunya | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal Lecture Notes in Computer Science Volume 10947 pp. 395 - 408
Date of Issued
published_at 2018-06-20
Creator Hirashima Tsukasa | Shinohara Tomoya | Yamada Atsushi | Hayashi Yusuke | Horiguchi Tomoya
Journal Lecture Notes in Computer Science Volume 10331 pp. 90 - 101
Date of Issued
published_at 2017
Creator Wunnasri Warunya | Pailai Jaruwat | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal Lecture Notes in Computer Science Volume 10331 pp. 418 - 429
Date of Issued
published_at 2017
Creator Ikeda Atsushi | Ashizawa Kengo | Tsuchiya Yuki | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta
Journal RSC Advances Volume 6 Issue 82 pp. 78505 - 78513
Date of Issued
published_at 2016-08-12
Creator Tsuchiya Yuki | Nakaya Toshimi | Kakigi Tomoyuki | Sugikawa Kouta | Ikeda Atsushi
Journal RSC Advances Volume 8 Issue 22 pp. 11930 - 11934
Date of Issued
published_at 2018-03-27
Creator Shimokawa Ryo | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Ikeda Atsushi
Journal Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology Volume 185 pp. 235 - 240
Date of Issued
published_at 2018-08
Creator Antoku Daiki | Satake Shuhei | Mae Tomoya | Sugikawa Kouta | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio | Ikeda Atsushi
Journal Chemistry - A European Journal Volume 24 Issue 29 pp. 7335 - 7339
Date of Issued
published_at 2018-05-23
Creator Horiguchi Banri | Nakaya Toshimi | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Mizuta Tsutomu | Haino Takeharu | Kawata Naomi | Ikeda Atsushi
Journal European Journal of Organic Chemistry Volume 2018 Issue 18 pp. 2138 - 2143
Date of Issued
published_at 2018-05-15
Creator Ikeda Atsushi | Mae Tomoya | Sugikawa Kouta | Komaguchi Kenji | Konishi Toshifumi | Hirao Takehiro | Haino Takeharu
Journal ChemistrySelect Volume 2 Issue 34 pp. 11322 - 11327
Date of Issued
published_at 2017-12-01
Creator Notsu Shota | Sugikawa Kouta | Ikeda Atsushi
Journal ChemistrySelect Volume 3 Issue 21 pp. 5900 - 5904
Date of Issued
published_at 2018-06-07
Creator Ikeda Atsushi | Satake Shuhei | Mae Tomoya | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Shigeto Hajime | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio
Journal ACS Medicinal Chemistry Letters Volume 8 Issue 5 pp. 555 - 559
Date of Issued
published_at 2017-05-11
Creator Ikeda Atsushi | Iizuka Tatsuya | Maekubo Naotake | Nobusawa Kazuyuki | Sugikawa Kouta | Koumoto Kazuya | Suzuki Toshio | Nagasaki Takeshi | Akiyama Motofusa
Journal Chemistry - An Asian Journal Volume 12 Issue 10 pp. 1069 - 1074
Date of Issued
published_at 2017-05-18
Creator Ikeda Atsushi | Mae Tomoya | Ueda Masafumi | Sugikawa Kouta | Shigeto Hajime | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio | Akiyama Motofusa
Journal Chemical Communications Volume 53 Issue 20 pp. 2966 - 2969
Date of Issued
published_at 2017-03-07
Creator Ikeda Atsushi | Akiyama Motofusa | Sugikawa Kouta | Koumoto Kazuya | Kagoshima Yuta | Li Jiawei | Suzuki Toshio | Nagasaki Takeshi
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 15 Issue 9 pp. 1990 - 1997
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Tsuchiya Yuki | Sugikawa Kouta | Ueda Masafumi | Ikeda Atsushi
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 15 Issue 8 pp. 1786 - 1791
Date of Issued
published_at 2017-02-28
Creator Ueda Masafumi | Ashizawa Kengo | Sugikawa Kouta | Koumoto Kazuya | Nagasaki Takeshi | Ikeda Atsushi
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 15 Issue 7 pp. 1565 - 1569
Date of Issued
published_at 2017-02-21
Creator Ikeda Atsushi | Funada Rikushi | Sugikawa Kouta
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 14 Issue 22 pp. 5065 - 5072
Date of Issued
published_at 2016-06-04
Creator Shahidatul Sadiah Binti Abdul Manan
Journal
Date of Issued
Creator Liao Yuntao
Journal
Date of Issued
Creator Oshitari Teruo
Journal
Date of Issued
Creator Pattasuda Duangkaew
Journal
Date of Issued
Creator Ogo Shuhei | Moroi Sachie | Ueda Tadaharu | Komaguchi Kenji | Hayakawa Shinjirou | Ide Yusuke | Sano Tsuneji | Sadakane Masahiro
Journal Dalton Transactions Volume 42 Issue 19 pp. 7190 - 7195
Date of Issued
published_at 2013
Creator Kashihara Akihiro | Matsumura Koichi | Hirashima Tsukasa | Toyoda Jun'ichi
Journal IEICE Transactions on Information and Systems Volume E77D Issue 1 pp. 27 - 38
Date of Issued
published_at 1994-01-25
Creator Hirashima Tsukasa | Niitsu Toshitada | Hirose Kentaro | Kashihara Akihiro | Toyoda Jun'ichi
Journal IEICE Transactions on Information and Systems Volume E77D Issue 1 pp. 19 - 26
Date of Issued
published_at 1994-01-25
Creator Hirashima Tsukasa | Nakamura Yuichi | Uehara Kuniaki | Toyoda Jun'ichi
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J73-D2 Issue 3 pp. 408 - 417
Date of Issued
published_at 1990-03
Creator Hirashima Tsukasa
Journal 教育システム情報学会研究報告 Volume 20 Issue 3 pp. 3 - 10
Date of Issued
published_at 2005-09
Creator Toumoto Takahito | Horiguchi Tomoya | Hirashima Tsukasa | Takeuchi Akira
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 24 Issue 2 pp. 83 - 94
Date of Issued
published_at 2007
Creator Hirashima Tsukasa | Horiguchi Tomoya
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 21 Issue 3 pp. 178 - 186
Date of Issued
published_at 2004
Creator Hirashima Tsukasa | Umeda Taichi | Shiki Takahiro | Takeuchi Akira
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 18 Issue 3・4 pp. 284 - 296
Date of Issued
published_at 2001-11-01
Creator Matsuda Noriyuki | Kashihara Akihiro | Hirashima Tsukasa | Toyoda Jun'ichi
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 14 Issue 2 pp. 93 - 104
Date of Issued
published_at 1997-07-01
Creator Horiguchi Tomoya | Hirashima Tsukasa | Kashihara Akihiro | Toyoda Jun'ichi
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 12 Issue 2 pp. 109 - 120
Date of Issued
published_at 1995-07-01
Creator Kaneda Kazufumi
Journal 画像電子学会誌 Volume 39 Issue 6 pp. 832 - 835
Date of Issued
published_at 2010-11-25
Creator Hirashima Tsukasa
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 30 Issue 1 pp. 8 - 19
Date of Issued
published_at 2013
Creator Imai Isao | Toumoto Takahito | Horiguchi Tomoya | Hirashima Tsukasa
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 25 Issue 2 pp. 194 - 203
Date of Issued
published_at 2008
Creator Yokoyama Takuro | Hirashima Tsukasa | Okamoto Masahiko | Takeuchi Akira
Journal 教育システム情報学会誌 Volume 23 Issue 4 pp. 166 - 175
Date of Issued
published_at 2006-10-01
Creator Honda Toshio | Yamanaka Akira | Maeda Keisuke | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J101-D Issue 6 pp. 921 - 931
Date of Issued
published_at 2018-06-01
Creator Kurokawa Kai | Tomoto Takahito | Horiguchi Tomoya | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J101-D Issue 6 pp. 864 - 873
Date of Issued
published_at 2018-06-01
Creator Iwai Kengo | Goda Masaharu | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J101-D Issue 6 pp. 843 - 853
Date of Issued
published_at 2018-06-01
Creator Sendai Shoichiro
Journal 日本都市計画論文集 Volume 44 Issue 1 pp. 56 - 61
Date of Issued
published_at 2009-04-25
Creator Sendai Shoichiro | Tsukano Michiya
Journal 日本感性工学会論文誌 Volume 10 Issue 2 pp. 169 - 176
Date of Issued
published_at 2011
Creator Ikeda Atsushi | Hino Shodai | Mae Tomoya | Tsuchiya Yuki | Sugikawa Kouta | Tsukamoto Manami | Yasuhara Kazuma | Shigeto Hajime | Funabashi Hisakage | Kuroda Akio | Akiyama Motofusa
Journal RSC Advances Volume 5 Issue 127 pp. 105279 - 105287
Date of Issued
published_at 2015-12-08
Creator Ikeda Atsushi | Iwata Noboru | Hino Shodai | Mae Tomoya | Tsuchiya Yuki | Sugikawa Kouta | Hirao Takehiro | Haino Takeharu | Ohara Kazuaki | Yamaguchi Kentaro
Journal RSC Advances Volume 5 Issue 95 pp. 77746 - 77754
Date of Issued
published_at 2015-09-09
Creator Ikeda Atsushi | Kiguchi Kazuya | Hida Tomohiro | Yasuhara Kazuma | Nobusawa Kazuyuki | Akiyama Motofusa | Shinoda Wataru
Journal Langmuir Volume 30 Issue 41 pp. 12315 - 12320
Date of Issued
published_at 2014-10-02
Creator Ikeda Atsushi | Hino Shodai | Ashizawa Kengo | Sugikawa Kouta | Kikuchi Jun-ichi | Tsukamoto Manami | Yasuhara Kazuma
Journal Organic and Biomolecular Chemistry Volume 13 Issue 22 pp. 6175 - 6182
Date of Issued
published_at 2015-03-11
Creator Yamamoto Masayoshi | Kawai Kenta | Tomita Jumpei | Mino Kenta | Sakaguchi Aya | Ohtsuka Yoshihito | Imanaka Tetsuji | Endo Satoru | Kawano Noriyuki | Hoshi Masaharu | Apsalikov Kazbek | Muldagaliyev Talgat | Gusev Boris
Journal IPSHU研究報告シリーズ Issue 55
Date of Issued
published_at 2018-03
Creator Shinohara Tomoya | Yamada Atsushi | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J100-D Issue 3 pp. 447 - 450
Date of Issued
published_at 2017-03-01
Creator Mori Tomohiko | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J100-D Issue 2 pp. 205 - 216
Date of Issued
published_at 2017-02-01
Creator Yamamoto Sho | Akao Yuki | Murotsu Mitsutaka | Maeda Kazushige | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J100-D Issue 1 pp. 60 - 69
Date of Issued
published_at 2017-01-01
Creator Yamada Atsushi | Shinohara Tomoya | Horiguchi Tomoya | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J99-D Issue 12 pp. 1158 - 1161
Date of Issued
published_at 2016-12-01
Creator Shinohara Tomoya | Imai Isao | Tomoto Takahito | Horiguchi Tomoya | Yamada Atsushi | Yamamoto Sho | Hayashi Yusuke | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J99-D Issue 4 pp. 439 - 451
Date of Issued
published_at 2016-04-01
Creator Yamamoto Sho | Hashimoto Takuya | Kanbe Takehiro | Yoshida Yuta | Maeda Kazushige | Hirashima Tsukasa
Journal 電子情報通信学会論文誌 D Volume J99-D Issue 2 pp. 232 - 235
Date of Issued
published_at 2016-02-01