Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 34
Issue 1
Date of Issue:1985-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
KAMBE Masayuki TSUBOKURA Tokuo SUGIMOTO Yoshimi YASUDA Nobumasa TAKEZAKI Eiichi
PP. 1 - 5
AMANO Kuniki NISHIKI Masayuki YAMANE Motoi MATSUYAMA Toshiya KATAOKA Tsuyoshi TANAKA Tsuneo EZAKI Haruo
PP. 7 - 9
YOKOYAMA Takashi MIYOSHI Nobukazu KODAMA Takashi MASUDA Tetsuhiko NAKAI Shiro KADO Shigenobu OHIGASHI Seiji
PP. 11 - 17
YAMAKIDO Michio YANAGIDA Jitsuro ISHIOKA Sinichi MATSUZAKA Shigeru HOZAWA Soichiro AKIYAMA Mitoshi KOBUKE Kyoko INAMIZU Tsutomu NISHIMOTO Yukio
PP. 43 - 51
TAGA Kazuyuki SEKI Hidetoshi MIYAWAKI Toshio SATO Tamotsu TANIGUCHI Noboru SHOMIYA Kyoichi HIRAO Takao USUI Tomofusa
PP. 53 - 60
YAMAKIDO Michio YANAGIDA Jitsuro ISHIOKA Shinichi MATSUZAKA Shigeru HOZAWA Soichiro AKIYAMA Mitoshi KOBUKE Kyoko INAMIZU Tsutomu NISHIMOTO Yukio
PP. 87 - 94
YAMAKIDO Michio YANAGIDA Jitsuro ISHIOKA Shinichi MATSUZAKA Shigeru HOZAWA Soichiro AKIYAMA Mitoshi KOBUKE Kyoko INAMIZU Tsutomu NISHIMOTO Yukio
PP. 95 - 99
KODAMA Osamu ITO Nobuaki TANAKA Tsuneo TAKEUCHI Hitoshi SEIKOH Rokuro EZAKI Haruo
PP. 101 - 107
TANAKA Tsuneo ICHIBA Yasuyuki SEIKOH Rokuro TAKEUCHI Hitoshi ITOH Nobuaki KODAMA Osamu MATSUYAMA Toshiya NISHIKI Masayuki DOHI Kiyohiko EZAKI Haruo
PP. 109 - 112
DOHI Kiyohiko TANAKA Tsuneo ASAHARA Toshimasa KODAMA Osamu MATSUYAMA Toshiya TAKASUGI Sumiyoshi MARUBAYASHI Seiji EZAKI Haruo
PP. 119 - 124
HARADA Mitsuo DOHI Kiyohiko TAKAHASHI Makoto INAGAKI Kazuo EZAKI Haruo
PP. 125 - 130
KODAMA Osamu SEIKOH Rokuro TANAKA Tsuneo MATSUYAMA Toshiya NISHIKI Masayuki DOHI Kiyohiko EZAKI Haruo
PP. 151 - 154
KISHIMOTO Shinya KATO Reiko MUKAI Toshikazu KANBARA Akihiko OKAMOTO Kazuma SHIMIZU Satoru DAITOKU Kunihiko KAJIYAMA Goro
PP. 155 - 160
TSUKIYAMA Fumiaki KATOH Masafumi NOMURA Toshiya MATSUO Yoshiyasu
PP. 161 - 163