Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 49
Issue 4
Date of Issue:2000-12
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Toda Katsuhiro Yoneda Seizou Morioka Tetsuya Kawanishi Hidenori Azuma Kazuyoshi
PP. 153 - 155
Shibamura Hidenori Imanishi Kaoru Kajihara Hiroki Matsuura Yuichiro Sueda Taijiro Orihashi Kazumasa
PP. 157 - 165
Yamashita Shoko Nagai Nobutaka Oshita Takafumi Sakata Kenichiro Murakami Tomohiro Shigemasa Kazushi Tanioka Yoshihide Inai Kouki Ohama Koso
PP. 167 - 173
Ikeda Masanobu Tatsukawa Yorimitsu Yahata Hiroshi Koide Kei Kimura Atsuo Asahara Toshimasa
PP. 175 - 177