Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 36
Issue 1
Date of Issue:1987-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
ITO Chikako KATO Masafumi MITO Kazuyo ISHIBASHI Shinzo MATSUMOTO Yasuko
PP. 13 - 24
HANAKI Chihiro FUJII Kohyu MORIO Michio TASHIMA Toshio
PP. 61 - 67
AKITA Susumu KAWAHARA Michio TAKESHITA Takahisa MORIO Michio FUJII Kohyu
PP. 69 - 73
OKI Shuichi KOBAYASHI Masuki YOSHIHARA Takashi YAMADA Kenji SAKODA Katsuaki UOZUMI Tohru
PP. 75 - 79
FUJII Kohyu MORIO Michio KIKUCHI Hirosato MUKAIDA Keiko SATO Nobuyoshi YUGE Osafumi KAWAHARA Michio
PP. 89 - 92
KIKUCHI Hirosato MORIO Michio FUJII Kohyu MUKAIDA Keiko HORIBE Mayumi DAVIDKOVA Tatiana Ivanova KAWACHI Shoji SATO Nobuyoshi
PP. 93 - 97
DAVIDKOVA Tatiana Ivanova FUJII Kohyu KIKUCHI Hirosato HORIBE Mayumi MUKAIDA Keiko SATO Nobuyoshi MORIO Michio
PP. 99 - 104
PP. 105 - 111
FUJIKAWA Koichi YAMANE Kosuke NAKANISHI Tadashi KATSUTA Shizutomo
PP. 113 - 120