Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 37
Issue 4
Date of Issue:1988-12
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Chikasue Fumihiko Kojima Tohru Miyazaki Tetsuji Yashiki Mikio
PP. 157 - 160
Naito Akira Ito Katsuhide Fukuoka Haruhito Ito Shoko Naito Kumiko Katsuta Shizutomo
PP. 161 - 166
Orihashi Kazumasa Matsuura Yuichiro Ishihara Hiroshi Hamanaka Yoshiharu Sueda Taijiro Ishihara Shin
PP. 167 - 170
Sueda Taijiro Matsuura Yuichiro Ishihara Hiroshi Hamanaka Yoshiharu Kawaue Yasushi Kanehiro Keiichi Nomimura Takayuki
PP. 171 - 173