Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 38
Issue 1
Date of Issue:1989-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Takaishi Masatoshi Murakami Yoshie Ishioka Shinichi Yamakido Michio Tsubokura Tokuo Fu Shu Man
PP. 7 - 11
Sueda Taijiro Matsuura Yuichiro Matsushima Takeshi Mukai Shougo Ishihara Hiroshi Kajihara Hiroki
PP. 23 - 26
PP. 27 - 34
Hayasaka Seiji Furuse Nanako Kanamori Michiko Setogawa Tomoichi
PP. 35 - 38
Shimamoto Yoriko Inada Shuichi Shimamoto Hiroyuki
PP. 45 - 47
Watanabe Akiharu Hobara Norio Ohsawa Toshiya Higashi Toshihiro Tsuji Takao
PP. 49 - 51