Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 35
Issue 1
Date of Issue:1986-03
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
OKIDA Motoichi KIKUCHI Hirosato FUJII Kohyu
PP. 15 - 20
PP. 27 - 37
TAMAMOTO Mitsuhiro MIYAKE Yoichiro FUJITA Yoko SUGINAKA Hidekazu HAMADA Taizo
PP. 39 - 43
SHIMAMOTO Hiroyuki NOMURA Yoko KINOSHITA Hirofumi KIMURA Shojiro SHIMAMOTO Yoriko MATSUURA Yuichiro NOMURA Hideki
PP. 49 - 52
HIRABAYASHI Akira HAMAGUCHI Naoki SHIGEMOTO Kenichiro OCHIAI Mariko OKUSHIN Sayuri KOBAYASHI Makoto WADA Koji YORIOKA Noriaki YAMAKIDO Michio HATA Jotaro
PP. 53 - 58
SHIMAMOTO Hiroyuki MATSUURA Yuichiro TAMURA Mutsuo YAMASHINA Hideki HIGO Masanori FUJII Takanori FUJII Hideaki ISHIKAWA Yuichi
PP. 59 - 61
MIZUSEKI Takaya WATARI Sadao ISHIDA Osamu IKUTA Yoshikazu
PP. 63 - 66
KISHIMOTO Shinya TAKABA Norio OGAWA Mitsuyo KONEMORI Reiko KAMBARA Akihiko OKAMOTO Kazuma SHIMIZU Satoru KUNITA Toshiroh DAITOKU Kunihiko KAJIYAMA Goro
PP. 71 - 79