Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 54
Issue 2
Date of Issue:2005-06
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
Marubayashi Seiji Ohdan Hideki Tashiro Hirotaka Tokita Daisuke Onoe Takashi Hayamizu Keisuke Asahara Toshimasa Doi Shigehiro Okumoto Satoshi Tanji Chie Kawai Tohru Taniguchi Yoshihiko Fukuda Yasuhiko Dohi Kiyohiko
PP. 39 - 45
Uka Junko Minamoto Atsushi Shimizu Ritsuko Yamane Ken Yokoyama Tomoko Okumichi Hideaki Suzuki Mina Noma Hidetaka Mishima Hiromu K.
PP. 47 - 51
Sadatomo Takashi Yuki Kiyoshi Migita Keisuke Taniguchi Eiji Kodama Yasunori Kurisu Kaoru
PP. 53 - 56