Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 35
Issue 2
Date of Issue:1986-06
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
OKI Shuichi KOBAYASHI Masuki KAJIHARA Shiroh SAKODA Katsuaki UOZUMI Tohru OKAMOTO Shigeru
PP. 81 - 86
YASHIKI Mikio KOJIMA Tohru MIYAZAKI Tetsuji CHIKASUE Fumihiko OKAMOTO Ikuyo OHTANI Minako TAKAHASHI Seiji
PP. 87 - 92
MINAGI Shogo MIYAKE Yoichiro AKAGAWA Yasumasa TSURU Hiromichi SUGINAKA Hidekazu
PP. 93 - 97
YOKOYAMA Takashi MIYOSHI Nobukazu MALLIWAH Jumanne A. HIYAMA Eiso ICHIKAWA Toru KODAMA Takashi
PP. 105 - 107
KITO Shozo KISHIDA Takenobu MATSUBAYASHI Hiroaki MIYOSHI Rie
PP. 109 - 115
YAMAKIDO Michio YANAGIDA Jitsuro ISHIOKA Shinichi MATSUZAKA Shigeru HOZAWA Soichiro TAKAISHI Masatoshi INAMIZU Tsutomu AKIYAMA Mitoshi NISHIMOTO Yukio
PP. 117 - 126
YAMAKIDO Michio YANAGIDA Jitsuro ISHIOKA Shinichi MATSUZAKA Shigeru HOZAWA Soichiro TAKAISHI Masatoshi INAMIZU Tsutomu AKIYAMA Mitoshi NISHIMOTO Yukio
PP. 127 - 134
OHAMA Koso KUSUMI Ichiro FUJIWARA Atsushi
PP. 135 - 141
KISHIMOTO Shinya OGAWA Mitsuyo TAKABA Norio KAMBARA Akihiko OKAMOTO Kazuma SHIMIZU Satoru KUNITA Toshio DAITOKU Kunihiko KAJIYAMA Goro
PP. 143 - 147
SHIMAMOTO Yoriko SHIMAMOTO Hiroyuki MATSUURA Yuichiro TAMURA Mutuo YAMASHINA Hideki HIGO Masanori FUJII Takanori KINOSHITA Hirufumi KIMURA Shojiro HIRAO Koichi TAKEDA Hiroyuki
PP. 163 - 166
SHIMAMOTO Yoriko SHIMAMOTO Hiroyuki FUJIHATA Hiroichi NAKAMURA Hideo MATSUURA Yuichiro
PP. 167 - 169
SUMII Koji UEMURA Naomi INBE Akira HARUMA Ken INABA Yoshiro TARI Akira YOSHIHARA Masaharu SEKITOH Masaki TOKUTOMI Tadashi KAJIYAMA Goro MIYOSHI Akima
PP. 171 - 175
OKUSHIN Sayuri TAKAISHI Masatoshi TAKAHASHI Naoko OGAWA Takahiko KANAHARA Koji HAMAGUCHI Naoki HIRABAYASHI Akira WADA Koji YORIOKA Noriaki YAMAKIDO Michio
PP. 177 - 182
PP. 183 - 189