Hiroshima Journal of Medical Sciences
Volume 34
Issue 2
Date of Issue:1985-06
current number
PRINT ISSN : 0018-2052
ONLINE ISSN : 2433-7668
Publisher : Hiroshima University Medical Press
PP. 165 - 171
TERAMOTO Hideki NOMURA Kazushi TANAKA Shin-ichiro SUNAHORI Koji OHAMA Koso
PP. 173 - 175
ITO Katsuhide ITO Shoko MORI Masaki AZUMA Kazuyoshi KATSUTA Shizutomo DOHY Hiroo
PP. 177 - 187
AKIMOTO Naotaka SATOW Yukio LEE Juing-Yi OKAMOTO Naomasa
PP. 189 - 199
KISHIMOTO Shinya KONEMORI Reiko KAMBARA Akihiko OKAMOTO Kazuma SHIMIZU Satoru KOH Hassei KUNITA Toshiro DAITOKU Kunihiko KAJIYAMA Goro
PP. 209 - 213
ICHIBA Yasuyuki TANAKA Tsuneo KODAMA Osamu MATSUYAMA Toshiya NISHIKI Masayuki DOHI Kiyohiko EZAKI Haruo
PP. 247 - 252