Takemura Shinji


Creator Inoue Yasushi | Koda Naoyuki | Takemura Shinji | Sato Takeshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 168 - 176
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Inoue Yasushi | Koda Naoyuki | Takemura Shinji | Sato Takeshi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 46 pp. 104 - 113
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 論叢 国語教育学 Issue 15 pp. 28 - 46
Date of Issued
published_at 2019-07-31
Creator Takemura Shinji
Journal 中等教育研究紀要 Issue 65 pp. 3 - 12
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 中等教育研究紀要 Issue 65
Date of Issued
published_at 2019-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 59 pp. 145 - 150
Date of Issued
published_at 2018-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 58 pp. 215 - 219
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 中等教育研究紀要 Issue 64 pp. 3 - 11
Date of Issued
published_at 2018-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 中等教育研究紀要 Issue 64
Date of Issued
published_at 2018-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 57 pp. 127 - 141
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 中等教育研究紀要 Issue 63 pp. 3 - 10
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 中等教育研究紀要 Issue 63
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Ikeno Norio | Kinoshita Hiroyoshi | Takemura Shinji | Fukazawa Seiji
Journal 広島大学大学院教育学研究科共同研究プロジェクト報告書 Volume 15 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 2017-03-24
Creator Inami Shingo | Takemura Shinji
Journal 学習システム研究 Issue 6 pp. 35 - 49
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 中等教育研究紀要 Issue 62 pp. 95 - 106
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 中等教育研究紀要 Issue 62
Date of Issued
published_at 2016-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 55 pp. 55 - 66
Date of Issued
published_at 2014-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 53 pp. 54 - 62
Date of Issued
published_at 2012-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 論叢 国語教育学 Issue 復刊5 (通巻10) pp. 29 - 46
Date of Issued
published_at 2014-07-31
Creator Takemura Shinji
Journal 論叢 国語教育学 Issue 復刊4 pp. 65 - 75
Date of Issued
published_at 2013-07-31
Creator Murayama Taro | Kaneko Naoki | Eguchi Syuji | Kanao Shigeki | Ishii Kiyoko | Shigenaga Kazuma | Kawanaka Yumiko | Inoue Yasushi | Takemori Koji | Takemura Shinji | Kawaguchi Takayuki | Konishi Izumi | Sato Takeshi | Mase Shigeo | Sasaki Isamu | Tanaka Hiroyuki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 41 pp. 39 - 45
Date of Issued
published_at 2013-03-22
Creator Takemura Shinji
Journal 論叢 国語教育学 Issue 復刊3 pp. 20 - 31
Date of Issued
published_at 2012-07-31
Creator Murayama Taro | Kaneko Naoki | Eguchi Syuji | Kanao Shigeki | Ishii Kiyoko | Shigenaga Kazuma | Kawanaka Yumiko | Inoue Yasushi | Takemori Koji | Takemura Shinji | Kawaguchi Takayuki | Konishi Izumi | Sato Takeshi | Mase Shigeo | Sasaki Isamu | Tanaka Hiroyuki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 65 - 70
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator 岡本 絵里 | Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 52 pp. 57 - 71
Date of Issued
published_at 2011-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 51 pp. 110 - 127
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Kaneko Naoki | Eguchi Syuji | Kanao Shigeki | Ishii Kiyoko | Shigenaga Kazuma | Kawanaka Yumiko | Murayama Taro | Inoue Yasushi | Takemori Koji | Takemura Shinji | Kawaguchi Takayuki | Konishi Izumi | Sato Takeshi | Mase Shigeo | Sasaki Isamu | Yamamoto Takaharu | Tanaka Hiroyuki
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 27 - 32
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Takemura Shinji
Journal 論叢 国語教育学 Issue 5 pp. 1 - 16
Date of Issued
published_at 1999-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 論叢 国語教育学 Issue 4 pp. 1 - 19
Date of Issued
published_at 1996-03-31
Creator Kaneko Naoki | Eguchi Syuji | Kanao Shigeki | Ishii Kiyoko | Shigenaga Kazuma | Kawanaka Yumiko | Murayama Taro | Inoue Yasushi | Takemori Koji | Takemura Shinji | Kawaguchi Takayuki | Konishi Izumi | Sato Takeshi | Mase Shigeo | Sasaki Isamu | Yamamoto Takaharu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 33 - 40
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 國文學 : 解釈と教材の研究 Volume 46 Issue 10 pp. 102 - 109
Date of Issued
published_at 2001-08-10
Creator Takemura Shinji
Journal 國文學 : 解釈と教材の研究 Volume 40 Issue 12 pp. 134 - 137
Date of Issued
published_at 1995-10-10
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 50 pp. 57 - 77
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Asakura Takayuki | Osato Yasutoshi | Okamoto Keiko | Sasaki Hideho | Shinji Isao | Tajiri Makoto | Mine Naomi | Otsuki Kazuo | Takemura Shinji | Hasegawa Shigenari
Journal 研究紀要 /広島大学教育学部・関係附属学校園共同研究体制 Issue 25 pp. 55 - 64
Date of Issued
published_at 1997-03-24
Creator Takemura Shinji
Journal 日本文学 Volume 53 Issue 8 pp. 70 - 71
Date of Issued
published_at 2004-08-10
Creator Takemura Shinji
Journal 日本文学 Volume 44 Issue 7 pp. 31 - 40
Date of Issued
published_at 1995-07-10
Creator Takemura Shinji
Journal 日本文学 Volume 43 Issue 1 pp. 60 - 65
Date of Issued
published_at 1994-01-10
Creator Takemura Shinji
Journal 日本文学 Volume 41 Issue 7 pp. 58 - 70
Date of Issued
published_at 1992-07-10
Creator Takemura Shinji
Journal 日本文学 Volume 36 Issue 2 pp. 11 - 20
Date of Issued
published_at 1987-02-10
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学研究 Issue 144 pp. 24 - 27
Date of Issued
published_at 2004-10-15
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 72 Issue 8 pp. 94 - 103
Date of Issued
published_at 2007-08
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 69 Issue 12 pp. 73 - 83
Date of Issued
published_at 2004-12
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 69 Issue 6 pp. 38 - 48
Date of Issued
published_at 2004-06
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 67 Issue 11 pp. 49 - 57
Date of Issued
published_at 2002-11
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 67 Issue 6 pp. 54 - 66
Date of Issued
published_at 2002-06
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 58 Issue 12 pp. 108 - 113
Date of Issued
published_at 1993-12
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 56 Issue 5 pp. 60 - 64
Date of Issued
published_at 1991-05
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 53 Issue 3 pp. 133 - 139
Date of Issued
published_at 1988-03
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学解釈と鑑賞 Volume 51 Issue 9 pp. 70 - 75
Date of Issued
published_at 1986-09
Creator Takemura Shinji
Journal 古代中世国文学 Issue 3 pp. 29 - 36
Date of Issued
published_at 1982-08-01
Creator Takemura Shinji
Journal 古代中世国文学 Issue 2 pp. 11 - 24
Date of Issued
published_at 1979-09-01
Creator Nobuki Shin-ichi | Kaneko Naoki | Eguchi Syuji | Kanao Sigeki | Ishii Kiyoko | Kawanaka Yumiko | Murayama Taro | Shigenaga Kazuma | Takemori Koji | Takemura Shinji | Sato Takeshi | Sasaki Isamu | Yamamoto Takaharu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 37 - 46
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator 「中等教育における教科教育内容とその指導に関する研究」プロジェクト | Takemura Shinji
Journal
Date of Issued
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 49 pp. 57 - 68
Date of Issued
published_at 2008-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 48 pp. 86 - 100
Date of Issued
published_at 2007-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 45 pp. 68 - 81
Date of Issued
published_at 2002-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 42 pp. 136 - 147
Date of Issued
published_at 1999-06-30
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 41 pp. 15 - 29
Date of Issued
published_at 1998-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 39 pp. 23 - 33
Date of Issued
published_at 1996-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国語教育研究 Issue 26上 pp. 96 - 108
Date of Issued
published_at 1980-11-04
Creator Nobuki Shin-ichi | Kaneko Naoki | Eguchi Syuji | Kanao Sigeki | Ishii Kiyoko | Kawanaka Yumiko | Murayama Taro | Fujiwara Toshio | Takemori Koji | Sato Takeshi | Sasaki Isamu | Yamamoto Takaharu | Takemura Shinji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 41 - 50
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Kihara Seiichiro | Matsuura Nobukazu | Suzuki Yumiko | Yamasaki Takahito | Kifune Noriyuki | Shimizu Kinya | Koyama Masataka | Tashima Shunzo | Shimomukai Tatsuhiko | Takemura Shinji | Hatasa Yukiko | Yanagihara Eiji | Yokota Akiko | Hamamoto Yoshiyasu | Uchida Masazou | Fukazawa Hiroaki | Okamoto Yuko | Tokinaga Masunori | Kurihara Shinji | Matsumoto Toru | Jinno Masaki | Omatsu Yasuhiro | Kanamaru Jyunji | Kono Yoshifumi | Harada Ryozou | Shimamoto Yasushi | Kimoto Kazushige | Mito Yoshiro | Takemori Koji | Kono Susumu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 31 - 40
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学攷 Issue 153 pp. 17 - 32
Date of Issued
published_at 1997-03-30
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学攷 Issue 101 pp. 23 - 39
Date of Issued
published_at 1984-03-31
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学攷 Issue 88 pp. 24 - 35
Date of Issued
published_at 1980-12-25
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学攷 Issue 84 pp. 36 - 39
Date of Issued
published_at 1979-12-25
Creator Takemura Shinji
Journal 国文学攷 Issue 83 pp. 12 - 24
Date of Issued
published_at 1979-09-30
Creator Nobuki Shin-ichi | Kaneko Naoki | Eguchi Syuji | Kanao Sigeki | Ishii Kiyoko | Kawanaka Yumiko | Murayama Taro | Fujiwara Toshio | Takemori Koji | Sato Takeshi | Sasaki Isamu | Yamamoto Takaharu | Takemura Shinji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 269 - 278
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Takemura Shinji | Sasaki Isamu | Satou Takeshi | Yamamoto Takaharu | Takemori Koji | Fujiwara Toshio | Nobuki Shin-ichi | Kaneko Naoki | Eguchi Shuji | Kanao Shigeki | Ishii Kiyoko | Kawanaka Yumiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 49 - 59
Date of Issued
published_at 2006-03