Yagiyuu Daisuke


Creator Mori Kiyonari | Yagyu Daisuke | Watanabe Hiroki | Nagata Tadamichi | Watanabe Takumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 51 pp. 58 - 67
Date of Issued
published_at 2024-03-31
Creator Yagiyuu Daisuke
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 5 pp. 193 - 200
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Yagiyuu Daisuke
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 4 pp. 161 - 166
Date of Issued
published_at 2014-03-27
Creator Yagiyuu Daisuke
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 3 pp. 173 - 178
Date of Issued
published_at 2013-03-28
Creator Yagiyuu Daisuke
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 2 pp. 170 - 177
Date of Issued
published_at 2012-03-30
Creator Yagiyuu Daisuke | Murakami Tadakimi | Nagata Tadamichi | Watanabe Takumi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 49 pp. 33 - 44
Date of Issued
published_at 2022-03-31
Creator Yagyu Daisuke | Umeno Eiji | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 45 pp. 257 - 267
Date of Issued
published_at 2017-03-31
Creator Yagiyuu Daisuke
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 7 pp. 174 - 180
Date of Issued
published_at 2017-03-28
Creator Yagiyuu Daisuke | Ito Koichi | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 44 pp. 259 - 268
Date of Issued
published_at 2016-03-24
Creator Yagiyuu Daisuke
Journal 広島大学附属三原学校園研究紀要 Volume 6 pp. 187 - 194
Date of Issued
published_at 2016-03-28
Creator Yagiyuu Daisuke | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 263 - 272
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Yagyu Daisuke | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 229 - 235
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Yagyu Daisuke | Yasumatsu Hiroyoshi | Nagano Yoshitomo | Ikeno Norio | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 231 - 236
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Yagyu Daisuke | Yasumatsu Hiroyoshi | Nagano Yoshitomo | Ikeno Norio | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 219 - 224
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Suzuki Yumiko | Miyasato Tomoe | Yamauchi Noritsugu | Kobayakawa Yoshinobu | Yasumatu Hiroyoshi | Kawasaki Masamori | Hayashibara Shin | Matsuo Saori | Yagyu Daisuke
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 189 - 194
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Yagyu Daisuke | Ishihara Naohisa | Nagano Yoshitomo | Ikeno Norio | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 173 - 178
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Murakami Naoko | Matsuo Saori | Minoshima Takashi | Furo Kazushi | Senoo Shinichi | Yagyu Daisuke | Oka Yoshika | Sanda Koji | Kato Hideo | Kobayakawa Yoshinobu | Nakashima Atsuo | Hayashibara Shin | Kake Shiho | Kimioka Tomochika | Fukazawa Seiji | Hirakawa Yukiko | Nagamatsu Masayasu | Yamamoto Toru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 27 - 32
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Yagyu Daisuke | Ishihara Naohisa | Nagano Yoshitomo | Ikeno Norio | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 289 - 294
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Sugikawa Chigusa | Murakami Ryota | Yagyu Daisuke | Kuwata Kazuya | Yazawa Satoshi | Kobara Tomoyuki | Fukazawa Seiji | Yamamoto Takaharu | Sasaki Isamu | Ikeno Norio | Kimura Hirokazu | Tanahashi Kenji | Ueda Atsumi | Matsuura Taketo | Yamasaki Takahito | Matsuura Nobukazu | Mimura Mayumi | Hamamoto Yoshiyasu | Uchida Masazo | Nakamura Kazuyo | Ito Keiko | Matsuo Chiaki | Kihara Seiichiro
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 37 pp. 127 - 132
Date of Issued
published_at 2009-03-31
Creator Yagyu Daisuke | Ishihara Naohisa | Nagano Yoshitomo | Ikeno Norio | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 445 - 452
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Kobara Tomoyuki | Fukazawa Seiji | Yamamoto Takaharu | Ikeno Norio | Kimura Hirokazu | Tanahashi Kenji | Ueda Atsumi | Yamasaki Takahito | Matsuura Nobukazu | Hamamoto Yoshiyasu | Gondo Atsuko | Uchida Masazo | Nakamura Kazuyo | Ito Keiko | Matsuda Yasusada | Matsuo Chiaki | Kihara Seiichiro | Sugikawa Chigusa | Fujii Masahiro | Kamishige Shuji | Yagyu Daisuke | Kuwata Kazuya | Fujii Siho | Aratani Mitsuko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 287 - 296
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Yagyu Daisuke | Ishihara Naohisa | Tokumoto Mituya | Ikeno Norio | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 285 - 291
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Kobara Tomoyuki | Fukazawa Seiji | Aohara Eiko | Ishihara Naohisa | Yagyu Daisuke | Fujii Siho | Aratani Mituko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 77 - 84
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Yagyu Daisuke | Murakami Tadakimi | Ishihara Naohisa | Ikeno Norio | Tanahashi Kenji | Kimura Hirokazu
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 285 - 293
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator Yoshihara Kentaro | Furo Kazushi | Yagyu Daisuke | Ishii Nobutaka | Ikeda Akiko | Kohyama Takaya | Inoue Wataru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 34 pp. 123 - 130
Date of Issued
published_at 2006-03