Soh Zu


Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Umayahara Yasutaka | Soh Zu | Sekikawa Kiyokazu | Kawae Toshihiro | Otsuka Akira | Tsuji Toshio
Journal Sensors Volume 18 Issue 11 pp. 3810 -
Date of Issued
published_at 2018-11-07
Creator Soh Zu | Sakamoto Kazuma | Suzuki Michiyo | Iino Yuichi | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 17190 -
Date of Issued
published_at 2018-11-21
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Matsubara Hiroki | Hirano Hiroki | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Yoshino Atsuo | Sasaoka Takafumi | Yamawaki Shigeto | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 3091 -
Date of Issued
published_at 2018-02-15
Creator Mukaidani Naohisa | Soh Zu | Higashijima Shinichi | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 3 pp. 183 - 190
Date of Issued
published_at 2017-11
Creator Soh Zu | Suzuki Michiyo | Tsuji Toshio
Journal Journal of Robotics, Networking and Artificial Life Volume 4 Issue 1 pp. 32 - 40
Date of Issued
published_at 2017-05