Nakamura Ryuuji


Creator Satomi Shiho | Morio Atsushi | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Tsutsumi Rie | Sakaue Hiroshi | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Tsutsumi Yasuo M.
Journal Life Sciences Volume 245 pp. 117368 -
Date of Issued
published_at 2020-03-15
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Toyota Yukari | Kondo Hiroshi | Yasuda Masako | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 79 - 82
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 75 - 77
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Hamada Hiroshi | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 67 - 70
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Yokota Mayuko | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Saeki Noboru | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 49 - 51
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Hirata Yuri | Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Masuda Yoko | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 45 - 47
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Miyoshi Hirotsugu | Nakamura Ryuji | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Tanaka Hiroyuki | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 25 - 29
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Fukuda Hideki | Saeki Noboru | Yasuda Toshimichi | Oshita Kyoko | Nakamura Ryuji | Haraki Toshiaki | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Miyoshi Hirotsugu | Taguchi Shima | Sanuki Michiyoshi | Niinai Hiroshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 5 - 11
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Nakanuno Ryuichi | Yasuda Toshimichi | Hamada Hiroshi | Yoshikawa Hiroshi | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 64 Issue 3 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2015-09