Hamada Hironobu


Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Taniwaki Masaya | Yamaguchi Kakuhiro | Hamai Kosuke | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Okada Morihito | Arihiro Koji | Ohtsuki Yuji | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 18 pp. 88 -
Date of Issued
published_at 2017-08-18
Creator Omori Keitaro | Hattori Noboru | Senoo Tadashi | Takayama Yusuke | Masuda Takeshi | Nakashima Taku | Iwamoto Hiroshi | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Kohno Nobuoki
Journal PLoS ONE Volume 11 Issue 2 pp. e0148969 -
Date of Issued
published_at 2016-02-09
Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Hirano Chihiro | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki
Journal BMC Cancer Volume 17 pp. 263 -
Date of Issued
published_at 2017-04-12
Creator Zhu Bo | Takahashi Makoto | Taito Shunsuke | Domen Sayaka | Konishi Kana | Kimura Tatsushi | Sekikawa Kiyokazu | Inamizu Tsutomu | Hamada Hironobu
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 20 - 25
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Hamada Hironobu | Sekikawa Kiyokazu | Takahashi Makoto
Journal 広島大学保健学ジャーナル Volume 10 Issue 1 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 2011-12-31
Creator Ohnishi Hiroshi | Yokoyama Akihito | Yasuhara Yoshifumi | Watanabe Akira | Naka Tetsuji | Hamada Hironobu | Abe Masahiro | Nishimura Kazutaka | Higaki Jitsuo | Ikezoe Junpei | Kohno Nobuoki
Journal Thorax Volume 58 pp. 872 - 875
Date of Issued
published_at 2003