Morino Hiroyuki


Creator Tanaka Eiji | Maruyama Hirofumi | Morino Hiroyuki | Kawakami Hideshi
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 3 pp. 63 - 66
Date of Issued
published_at 2011-09
Creator Sugihara Katsunobu | Maruyama Hirofumi | Kamada Masaki | Morino Hiroyuki | Kawakami Hideshi
Journal Neurobiology of Aging Volume 32 Issue 10 pp. 1923.e9 - 1923.e10
Date of Issued
published_at 2011
Creator Hagiwara Koichi | Morino Hiroyuki | Shiihara Jun | Tanaka Tomoaki | Miyazawa Hitoshi | Suzuki Tomoko | Kohda Masakazu | Okazaki Yasushi | Seyama Kuniaki | Kawakami Hideshi
Journal PLoS ONE Volume 6 Issue 9 pp. e25059 -
Date of Issued
published_at 2011
Creator Kamada Masaki | Maruyama Hirofumi | Tanaka Eiji | Morino Hiroyuki | Wate Reika | Ito Hidefumi | Kusaka Hirofumi | Kawano Yuji | Miki Tetsuro | Nodera Hiroyuki | Izumi Yuishin | Kaji Ryuji | Kawakami Hideshi
Journal Journal of the Neurological Sciences Volume 284 Issue 1-2 pp. 69 - 71
Date of Issued
published_at 2009-09-15