Takahashi Tohru


Creator Omori Tsunehiko | Takahashi Tohru
Journal Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment Volume 672 pp. 52 - 56
Date of Issued
published_at 2012-04-21
Creator Kawada Shin-ichi | Maeda Nozomi | Takahashi Tohru | Ikematsu Katsumasa | Fujii Keisuke | Kurihara Yoshimasa | Tsumura Koji | Harada Daisuke | Kanemura Shinya
Journal Physical Review D Volume 85 Issue 11 pp. 113009-1 - 113009-7
Date of Issued
published_at 2012
Creator The K2K Collaboration | Iinuma Masataka | Nawang Salasa Aguiwat | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 94 Issue 8 pp. 081802-1 - 081802-5
Date of Issued
published_at 2005-03-03
Creator K2K Collaboration | Iinuma Masataka | Nawang Salasa Aguiwat | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 95 Issue 25 pp. 252301-1 - 252301-5
Date of Issued
published_at 2005-12-12
Creator K2K Collaboration | Iinuma Masataka | Nawang Salasa Aguiwat | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 96 Issue 18 pp. 181801-1 - 181801-5
Date of Issued
published_at 2006-05-12
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 53 Issue 5 pp. R2271 - R2275
Date of Issued
published_at 1996-03-01
Creator Murakami Takahiro | Iinuma Masataka | Takahashi Tohru | Kadoya Yutaka | Yamanishi Masamichi
Journal Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics Volume 67 Issue 5 pp. 050301-1 - 050301-4
Date of Issued
published_at 2003-05-27
Creator Endo Ichita | Harada Minoru | Kobayashi Takashi | Lee Y. S. | Ohgaki Tomomi | Takahashi Tohru | Muto Masayuki | Yoshida Katsuhide | Nitta Hideo | Potylitsin A. P. | Zabaev V. N. | Ohba Takuya
Journal Physical Review E Volume 51 Issue 6 pp. 6305 - 6308
Date of Issued
published_at 1995-06
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 50 Issue 9 pp. 5580 - 5590
Date of Issued
published_at 1994-11-01
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 56 Issue 9 pp. 5310 - 5319
Date of Issued
published_at 1997-11-01
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 76 Issue 26 pp. 4886 - 4890
Date of Issued
published_at 1996-06-24
Creator The SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 52 Issue 9 pp. 4828 - 4838
Date of Issued
published_at 1995-11-01
Creator The SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 78 Issue 25 pp. 4691 - 4696
Date of Issued
published_at 1997-06-23
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 52 Issue 7 pp. 4240 - 4244
Date of Issued
published_at 1995-10-01
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 75 Issue 23 pp. 4173 - 4177
Date of Issued
published_at 1995-12-04
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 75 Issue 20 pp. 3624 - 3628
Date of Issued
published_at 1995-11-13
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 75 Issue 20 pp. 3609 - 3613
Date of Issued
published_at 1995-11-13
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 72 Issue 20 pp. 3145 - 3149
Date of Issued
published_at 1994-05-16
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 74 Issue 15 pp. 2895 - 2899
Date of Issued
published_at 1995-04-10
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 74 Issue 15 pp. 2890 - 2894
Date of Issued
published_at 1995-04-10
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 74 Issue 15 pp. 2880 - 2884
Date of Issued
published_at 1995-04-10
Creator The SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 55 Issue 5 pp. 2533 - 2545
Date of Issued
published_at 1997-03-01
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 71 Issue 16 pp. 2528 - 2532
Date of Issued
published_at 1993-10-18
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 70 Issue 17 pp. 2515 - 2520
Date of Issued
published_at 1993-04-26
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 78 Issue 11 pp. 2075 - 2079
Date of Issued
published_at 1997-05-17
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 83 Issue 10 pp. 1902 - 1907
Date of Issued
published_at 1999-09-06
Creator Ohgaki Tomomi | Takahashi Tohru | Watanabe Isamu
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 56 Issue 3 pp. 1723 - 1729
Date of Issued
published_at 1997-08-01
Creator Yoshida Katsuhide | Goto Kiminori | Isshiki Tetsuya | Endo Ichita | Kondo Toshihisa | Matsukado Koji | Takahashi Tohru | Takashima Yoshifumi | Potylitsyn Alexander P. | Amosov C. Yu. | Kalinin B. N. | Naumenko Gennady A. | Verzilov V. A. | Vnukov I. E. | Okuno Hideki | Nakayama Koichi
Journal Physical Review Letters Volume 80 Issue 7 pp. 1437 - 1440
Date of Issued
published_at 1998-02-16
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 74 Issue 9 pp. 1512 - 1516
Date of Issued
published_at 1995-02-27
Creator Adachi I. | Aihara H. | Dijkstra H. B. | Enomoto R. | Fujii H. | Fujii K. | Fujii T. | Fujimoto J. | Fujiwara N. | Hayashii H. | Higashi S. | Iida N. | Imanishi A. | Ikeda H. | Ishii T. | Itoh R. | Iwasaki H. | Iwata S. | Kajikawa R. | Kamae T. | Kato S. | Kawabata S. | Kichimi H. | Kishida T. | Kobayashi M. | Kuroda S. | Kusuki N. | Maruyama A. | Maruyama K. | Masuda H. | Matsuda T. | Miyamoto A. | Morimoto T. | Nakamura K. | Nitoh O. | Noguchi S. | Ochiai F. | Ohshima T. | Okuno H. | Okusawa T. | Ozaki H. | Sato T. | Sato T. | Sai F. | Shimonaka J. | Shimozawa K. | Shirahashi A. | Sugahara R. | Sugiyama A. | Suzuki S. | Suwada T. | Takahashi K. | Takahashi T. | Takahashi Tohru | Takahashi T. | Takamure H. | Tanaka T. | Tauchi T. | Teramoto Y. | Tsukamoto T. | Tsukamoto T. | Ukai K. | Uno S. | Watanabe Y. | Yamakawa O. | Yamamoto A. | Yamamoto S. | Yamashita S. | Yamauchi M. | Yoshimura Y. | Yoshioka M. | TOPAZ Collaboration
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 37 Issue 5 pp. 1339 - 1342
Date of Issued
published_at 1988-03-01
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 53 Issue 3 pp. 1023 - 1038
Date of Issued
published_at 1996-02-01
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 51 Issue 3 pp. 962 - 984
Date of Issued
published_at 1995-02-01
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 78 Issue 18 pp. 3442 - 3446
Date of Issued
published_at 1997-05-05
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 79 Issue 5 pp. 804 - 808
Date of Issued
published_at 1997-08-04
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 80 Issue 4 pp. 660 - 665
Date of Issued
published_at 1998-01-26
Creator The SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 79 Issue 4 pp. 590 - 596
Date of Issued
published_at 1997-07-28
Creator Adachi I. | Aihara H. | Dijkstra H. B. | Enomoto R. | Fujii H. | Fujii K. | Fujii T. | Fujimoto J. | Fujiwara N. | Hayashii H. | Higashi S. | Iida N. | Imanishi A. | Ikeda H. | Ishii T. | Itoh R. | Iwasaki H. | Iwata S. | Kajikawa R. | Kamae T. | Kato S. | Kawabata S. | Kichimi H. | Kishida T. | Kobayashi M. | Kuroda S. | Kusuki N. | Maruyama A. | Maruyama K. | Masuda H. | Matsuda T. | Miyamoto A. | Morimoto T. | Nakamura K. | Nitoh O. | Noguchi S. | Ochiai F. | Okuno H. | Okusawa T. | Ohshima T. | Ozaki H. | Sato T. | Sato T. | Sai F. | Shimonaka J. | Shimozawa K. | Shirahashi A. | Sugahara R. | Sugiyama A. | Suzuki S. | Suwada T. | Takahashi K. | Takahashi T. | Takahashi Tohru | Takahashi T. | Takamure H. | Tanaka T. | Tauchi T. | Teramoto Y. | Tsukamoto T. | Tsukamoto T. | Ukai K. | Uno S. | Watanabe Y. | Yamakawa O. | Yamamoto A. | Yamamoto S. | Yamashita S. | Yamauchi M. | Yoshimura Y. | Yoshioka M. | TOPAZ Collaboration
Journal Physical Review Letters Volume 60 Issue 2 pp. 97 - 100
Date of Issued
published_at 1988-01-11
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 73 Issue 1 pp. 25 - 29
Date of Issued
published_at 1994-07-04
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 78 Issue 1 pp. 17 - 21
Date of Issued
published_at 1997-01-06
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review Letters Volume 83 Issue 17 pp. 3384 - 3389
Date of Issued
published_at 1999-10-25
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 60 Issue 9 pp. 092002-1 - 092002-5
Date of Issued
published_at 1999-10-06
Creator The SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 62 Issue 7 pp. 071101-1 - 071101-6
Date of Issued
published_at 2000-09-11
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 59 Issue 5 pp. 052001-1 - 052001-33
Date of Issued
published_at 1999-01-13
Creator SLD Collaboration | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 59 Issue 1 pp. 012002-1 - 012002-14
Date of Issued
published_at 1998-11-17
Creator K2K Collaboration | Iinuma Masataka | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 74 Issue 5 pp. 052002-1 - 052002-15
Date of Issued
published_at 2006-09-13
Creator K2K Collaboration | Iinuma Masataka | Takahashi Tohru
Journal Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology Volume 74 Issue 7 pp. 072003-1 - 072003-39
Date of Issued
published_at 2006-10-12