Tomiyama Takeshi


Creator KINOSHITA KENTO | TOMIYAMA TAKESHI
Journal Journal of Shellfish Research Volume 41 Issue 3 pp. 355 - 359
Date of Issued
published_at 2022-12-30
Creator Sakurai Gento | Takahashi Satoshi | Yoshida Yusei | Yoshida Hiroshi | Shoji Jun | Tomiyama Takeshi
Journal Journal of Thermal Biology Volume 97 pp. 102831 -
Date of Issued
published_at 2021-04-14
Creator Yoshida Kazuki | Setogawa Tomoka | Sato Toshiyuki | Yamada Manabu | Sato Tatsuma | Narita Kaoru | Matsumoto Akira | Tomiyama Takeshi
Journal Scientific Reports Volume 12 pp. 7911 -
Date of Issued
published_at 2022-05-12
Creator Yoshida Yusei | Tomiyama Takeshi
Journal Environmental Biology of Fishes Volume 104 pp. 811 - 823
Date of Issued
published_at 2021-07-12
Creator Harada Kaito | Morita Tetsuo | Deguchi Wataru | Yamamoto Masayuki | Fujita Tomonari | Tomiyama Takeshi
Journal Fisheries Science Volume 87 pp. 513 - 519
Date of Issued
published_at 2021-05-06
Creator SHIGETA Toshihiro | TOMIYAMA Takeshi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 13 pp. 21 - 31
Date of Issued
published_at 2021-12-25
Creator Yoshikawa Kentaro | Tomiyama Takeshi | Shoji Jun
Journal Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom Volume 99 Issue 8 pp. 1857 - 1864
Date of Issued
published_at 2019-10-14
Creator YOSHIDA Yusei | UEHARA Daichi | SHOJI Jun | TOMIYAMA Takeshi
Journal 水産技術 Volume 12 Issue 1 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2019-12-31
Creator Goto Naoto | Hashida Daisuke | Nakao Hiroki | Tomiyama Takeshi
Journal 日本水産学会誌 Volume 86 Issue 4 pp. 295 - 301
Date of Issued
published_at 2020-07-15
Creator Yoshida Kazuki | Setogawa Tomoka | Tomiyama Takeshi
Journal 水生動物 Volume AA2019 pp. AA2019-6 -
Date of Issued
published_at 2019-07-17
Creator Uehara Daichi | Shoji Jun | Ochi Yuichiro | Yamaguchi Shuhei | Nakaguchi Kazumitsu | Shibata Jun-Ya | Tomiyama Takeshi
Journal Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom Volume 99 Issue 2 pp. 517 - 523
Date of Issued
published_at 2018-04-02
Creator Takahashi Satoshi | Kurita Yutaka | Togashi Hiroyuki | Tomiyama Takeshi
Journal Journal of Applied Ichthyology Volume 34 Issue 4 pp. 888 - 895
Date of Issued
published_at 2018-07-25
Creator Shigematsu Yuya | Ochi Yuichiro | Yamaguchi Shuhei | Nakaguchi Kazumitsu | Sakai Yoichi | Shibata Jun-ya | Nishijima Wataru | Tomiyama Takeshi
Journal Fisheries Science Volume 83 pp. 373 - 382
Date of Issued
published_at 2017-03-23
Creator Kusakabe Kazushi | Hata Masaki | Shoji Jun | Hori Masakazu | Tomiyama Takeshi
Journal Fisheries Science Volume 83 pp. 215 - 219
Date of Issued
published_at 2016-12-16
Creator Kuzuhara Hirotsune | Yoneda Michio | Tsuzaki Tatsuo | Takahashi Masanori | Kono Naoaki | Tomiyama Takeshi
Journal PLoS ONE Volume 14 Issue 3 pp. e0213611 -
Date of Issued
published_at 2019-03-07
Creator Shigeta Toshihiro | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saito Hidetoshi
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 10 pp. 29 - 36
Date of Issued
published_at 2018-12-25
Creator Sakai Yoichi | Endo Azusa | Iwasaki Nami | Tomiyama Takeshi | Shibata Junya | Yamaguchi Shiyuuhei | Nakaguchi Kazumitsu
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 10 pp. 19 - 27
Date of Issued
published_at 2018-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Saitou Hidetoshi | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Shimizu Norio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 8 pp. 31 - 37
Date of Issued
published_at 2016-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Furumitsu Keisuke | Yamaguchi Atsuko | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saito Hidetoshi
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 54 pp. 89 - 98
Date of Issued
published_at 2015-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Tezuka Naoaki | Nakagawa Norihisa | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saitou Hidetoshi | Shimizu Norio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 6 pp. 31 - 39
Date of Issued
published_at 2014-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saito Hidetoshi
Journal 生物圏科学 : 広島大学大学院生物圏科学研究科紀要 Volume 52 pp. 35 - 43
Date of Issued
published_at 2013-12-25
Creator Shigeta Toshihiro | Usuki Hironori | Tomiyama Takeshi | Sakai Yoichi | Saito Hidetoshi | Shimizu Norio
Journal 広島大学総合博物館研究報告 Issue 5 pp. 21 - 28
Date of Issued
published_at 2013-12-25