Takata Satoru


Creator Abe Tetsuhisa | Takata Satoru | Ochi Mitsugu | Hatakenaka Kazuo
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 137 - 144
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Yuasa Seiji | Yui Yoshimichi | Kusahara Kazuhiro | Abe Tetuhisa | Awatani Yoshiko | Ito Naoya | Ichinose Takae | Takata Satoru | Hashimoto Hiroshi | Hiramatsu Atsushi | Fujiwara Takanori | Miyamoto Hidemasa | Mirushima Taiji
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 135 - 140
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Yuasa Seiji | Yui Yoshimichi | Kusahara Kazuhiro | Abe Tetuhisa | Awatani Yoshiko | Ito Naoya | Takata Satoru | Hasimoto Hiroshi | Fujiwara Takanori | Miyamoto Hidemasa | Iwamura Takuya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 117 - 122
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Yuasa Seiji | Yui Yoshimichi | Kusahara Kazuhiro | Kohno Yoshifumi | Abe Tetuhisa | Takata Satoru | Fujiwara Takanori | Miyamoto Hidemasa | Awatani Yoshiko | Hasimoto Hiroshi | Ito Naoya
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 38 pp. 99 - 104
Date of Issued
published_at 2010-03-31
Creator Yuasa Seiji | Hiramatsu Atsushi | Masui Chiseko | Takada Satoru | Hisayama Shinya | Isono Mika | Iga Yasue | Shinji Isao | Goto Miyuki | Miyata Syoko | Maeda Ken-ichi | Kodama Ken-ichi | Emura Rina | Takishita Masako | Tanno Syota | Matsuda Yukiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 381 - 386
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Takata Jun-ichiro | Maeda Shunji | Yui Yoshimichi | Maemoku Hideaki | Yokoyama Michiaki | Takata Satoru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 343 - 348
Date of Issued
published_at 2007-03-20