Higashi Yukihito


Creator Tanaka Hiroshi | Mito Akihisa | Hirano Harutoyo | Soh Zu | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Kawamoto Masashi | Higashi Yukihito | Yoshizumi Masao | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 9 pp. 2609 -
Date of Issued
published_at 2019-02-22
Creator Hirano Harutoyo | Takama Renjo | Matsumoto Ryo | Tanaka Hiroshi | Hirano Hiroki | Soh Zu | Ukawa Teiji | Takayanagi Tsuneo | Morimoto Haruka | Nakamura Ryuji | Saeki Noboru | Hashimoto Haruki | Matsui Shogo | Kishimoto Shinji | Oda Nozomu | Kajikawa Masato | Maruhashi Tatsuya | Kawamoto Masashi | Yoshizumi Masao | Higashi Yukihito | Tsuji Toshio
Journal Scientific Reports Volume 8 pp. 9263 -
Date of Issued
published_at 2018-06-18
Creator Higashi Yukihito | Miyazaki Masanori | Goto Chikara | Sanada Hiroaki | Sueda Taijiro | Chayama Kazuaki
Journal Journal of Cardiovascular Pharmacology Volume 55 Issue 1 pp. 56 - 61
Date of Issued
published_at 2010-01
Creator Higashi Yukihito | Goto Chikara | Hidaka Takayuki | Soga Junko | Nakamura Shuji | Fujii Yuichi | Hata Takaki | Idei Naomi | Fujimura Noritaka | Chayama Kazuaki | Kihara Yasuki | Taguchi Akira
Journal Atheroscierosis Volume 206 Issue 2 pp. 604 - 610
Date of Issued
published_at 2009-10