Creator Matsumura Takeshi | Michimura Shinji | Inami Toshiya | Hayashi Yuya | Fushiya Kengo | Matsuda Tatsuma D. | Higashinaka Ryuji | Aoki Yuji | Sugawara Hitoshi
Journal Physical Review B Volume 89 Issue 16 pp. 161116-1 - 161116-5
Date of Issued
published_at 2014-04-25
Creator Matsumura Takeshi | Michimura Shinji | Inami Toshiya | Otsubo Toru | Tanida Hiroshi | Iga Fumitoshi | Sera Masafumi
Journal Physical Review B Volume 89 Issue 1 pp. 014422-1 - 014422-13
Date of Issued
published_at 2014-01-24
Creator Miyaoka Hiroki | Itoh Keiji | Fukunaga Toshiharu | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu | Fuji Hironobu
Journal Journal of Applied Physics Volume 104 Issue 5 pp. 053511 -
Date of Issued
published_at 2008-09
Creator Isobe Shigehito | Yamada Sumito | Wang Yongming | Hashimoto Naoyuki | Ohnuki Somei | Miyaoka Hiroki | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu
Journal Journal of Applied Physics Volume 114 Issue 9 pp. 093509 -
Date of Issued
published_at 2013-09
Creator Ikeda Suguru | Ichikawa Takayuki | Yamaguchi Shotaro | Miyaoka Hiroki | Kojima Yoshitsugu
Journal Journal of the Japan Institute of Energy Volume 93 pp. 926 - 930
Date of Issued
published_at 2014
Creator Miyaoka H. | Ichikawa T. | Kojima Y.
Journal Energy Procedia Volume 49 pp. 927 - 934
Date of Issued
published_at 2014
Creator Paik Biswajit | Hasegawa Takumi | Ishii Isao | Michigoe Akitaka | Suzuki Takashi | Udagawa Masayuki | Ogita Norio | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu
Journal Applied Physics Letters Volume 100 Issue 15 pp. 151911 -
Date of Issued
published_at 2012
Creator Yamane Aki | Shimojo Fuyuki | Hoshino Kozo | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu
Journal Journal of Chemical Physics Volume 134 Issue 12 pp. 124515-1 - 124515-8
Date of Issued
published_at 2011-03-29
Creator Kamakura Nozomu | Takeda Yukiharu | Saito Yuji | Yamagami Hiroshi | Tsubota Masami | Paik Biswajit | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu | Muro Takayuki | Kato Yukako | Kinoshita Toyohiko
Journal Physical Review B Volume 83 Issue 3 pp. 033103-1 - 033103-4
Date of Issued
published_at 2011-01-10
Creator Zhang Yu | Shimoda Keiji | Miyaoka Hiroki | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu
Journal International Journal of Hydrogen Energy Volume 35 Issue 22 pp. 12405 - 12409
Date of Issued
published_at 2010-11
Creator Doi Koichi | Hino Satoshi | Miyaoka Hiroki | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu
Journal Journal of Power Sources Volume 196 Issue 1 pp. 504 - 507
Date of Issued
published_at 2011-01-01
Creator Miyaoka Hiroki | Ichikawa Takayuki | Fujii Tatsuo | Ishida Wataru | Isobe Shigehito | Fuji Hironobu | Kojima Yoshitsugu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 507 Issue 2 pp. 547 - 550
Date of Issued
published_at 2010-10-08
Creator Yamamoto Hikaru | Miyaoka Hiroki | Hino Satoshi | Nakanishi Haruyuki | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu
Journal International Journal of Hydrogen Energy Volume 34 Issue 24 pp. 9760 - 9764
Date of Issued
published_at 2009-12
Creator Hino Satoshi | Ichikawa Takayuki | Kojima Yoshitsugu
Journal Journal of Chemical Thermodynamics Volume 42 Issue 1 pp. 140 - 143
Date of Issued
published_at 2010-01
Creator Isobe Shigehito | Ichikawa Takayuki | Leng Haiyan | Fujii Hironobu | Kojima Yoshitsugu
Journal Journal of Physics and Chemistry of Solids Volume 69 Issue 9 pp. 2234 - 2236
Date of Issued
published_at 2008-09
Creator Kojima Yoshitsugu | Kawai Yasuaki | Matsumoto Mitsuru | Haga Tetsuya
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 462 Issue 1-2 pp. 275 - 278
Date of Issued
published_at 2008-08-25
Creator Hanada Nobuko | Enoki Hirotoshi | Ichikawa Takayuki | Akiba Etsuo | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 450 Issue 1-2 pp. 395 - 399
Date of Issued
published_at 2008-02
Creator Isobe Shigehito | Ichikawa Takayuki | Tokoyoda Kazuhiko | Hanada Nobuko | Leng Haiyan | Fujii Hironobu | Kojima Yoshitsugu
Journal Thermochimica Acta Volume 468 Issue 1-2 pp. 35 - 38
Date of Issued
published_at 2008-02
Creator Ichikawa Takayuki | Fujii Hironobu | Isobe Shigehito | Nabeta Koji
Journal Applied Physics Letters Volume 86 pp. 241914-1 - 241914-3
Date of Issued
published_at 2005
Creator Ichikawa Takayuki | Isobe Shigehito | Hanada Nobuko | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 365 Issue 1-2 pp. 271 - 276
Date of Issued
published_at 2004-02-25
Creator Hanada Nobuko | Ichikawa Takayuki | Fujii Hironobu
Journal Journal of Physics and Chemistry of Solids Volume 65 Issue 2-3 pp. 535 - 539
Date of Issued
published_at 2004-03
Creator Ichikawa Takayuki | Chen D. M. | Isobe Shigehito | Gomibuchi Emi | Fujii Hironobu
Journal Materials Science and Engineering B Volume 108 Issue 1-2 pp. 138 - 142
Date of Issued
published_at 2004-04-25
Creator Hino Satoshi | Ichikawa Takayuki | Ogita Norio | Udagawa Masayuki | Fujii Hironobu
Journal Chemical Communications Issue 24 pp. 3038 - 3040
Date of Issued
published_at 2005
Creator Ichikawa Takayuki | Tokoyoda Kazuhiko | Leng Haiyan | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 400 Issue 1-2 pp. 245 - 248
Date of Issued
published_at 2005-09-01
Creator Isobe Shigehito | Ichikawa Takayuki | Hino Satoshi | Fujii Hironobu
Journal The Journal of Physical Chemistry B Volume 109 Issue 31 pp. 14855 - 14858
Date of Issued
published_at 2005-07-15
Creator Hino Satoshi | Ichikawa Takayuki | Leng Haiyan | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 398 Issue 1-2 pp. 62 - 66
Date of Issued
published_at 2005-08-02
Creator Gomibuchi Emi | Ichikawa Takayuki | Kimura Koichi | Isobe Shigehito | Nabeta Koji | Fujii Hironobu
Journal Carbon Volume 44 Issue 5 pp. 983 - 988
Date of Issued
published_at 2006-04
Creator Leng Haiyan | Ichikawa Takayuki | Hino Satoshi | Hanada Nobuko | Isobe Shigehito | Fujii Hironobu
Journal Journal of Power Sources Volume 156 Issue 2 pp. 166 - 170
Date of Issued
published_at 2006-06-01
Creator Hanada Nobuko | Ichikawa Takayuki | Hino Satoshi | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 420 Issue 1-2 pp. 46 - 49
Date of Issued
published_at 2006-08-31
Creator Nakagawa Tessui | Ichikawa Takayuki | Iida Ryo | Leng Haiyan | Takeichi Nobuhiko | Kiyobayashi Tetsu | Takeshita Hiroyuki | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 430 Issue 1-2 pp. 217 - 221
Date of Issued
published_at 2007-03-14
Creator Okamoto Keisuke | Tokoyoda Kazuhiko | Ichikawa Takayuki | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 432 Issue 1-2 pp. 289 - 292
Date of Issued
published_at 2007-04-25
Creator Miyaoka Hiroki | Ichikawa Takayuki | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 432 Issue 1-2 pp. 303 - 307
Date of Issued
published_at 2007-04-25
Creator Tokoyoda Kazuhiko | Hino Satoshi | Ichikawa Takayuki | Okamoto Keisuke | Fujii Hironobu
Journal Journal of Alloys and Compounds Volume 439 Issue 1-2 pp. 337 - 341
Date of Issued
published_at 2007-07-31