Tomotsugu Shinsuke Ogura Asami Nishida Tsuneo Ikenberry G.John Amano Mari Inoguchi Takashi Held David Yuge Akiko Akashi Yasushi Finlay Brian D. Mizumoto Kazumi Yamamoto Takehiko Kawano Noriyuki