Ogura Asami Sakakoshi Masaki Nishida Tsuneo Inoguchi Takashi Aikawa Kazutoshi Nishitani Hajime Jeremić Vuk Kiso Isao Tamura Masami Rake Douglas