Hada Yumiko Osako Norio Saksaki Ryo Furusaka Hajime Matsubara Naomi Aspinall Robert