Yoshimoto Keiichi Nagao Hironobu Eto Chisako Inenaga Yuki Kameno Jun