Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
Volume 27
Issue 2
Date of Issue:1988-12
ISSN:0387-7647
Publisher:The Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
活性炭処理および未処理豚卵胞液の投与が家兎の排卵, 卵巣組織, 血漿中の性ステロイドホルモンおよび下垂体組織に及ぼす影響
Nagahama Shinobu Fujihara Rieko Maeda Teruo Terada Takato Tsutsumi Yoshio Tozuka Ayako Sato Kunitada
PP. 53 - 65
水産魚介類の品質および鮮度維持に関する研究
Kayama Mitsu Makseno Djagal W. Saito Minoru Kobayashi Shoji Tanno Kenji Watai Masatoshi Akutsu Shoji Suzuki Hisayoshi Yamamoto Tatsuo Tominaga Sunao
PP. 67 - 78
海産浮遊性カイアシ類Labidocera rotunda Mori(カラヌス目)の発生段階
Onbé Takashi Hotta Toshihiro Ohtsuka susumu
PP. 79 - 91
シオミズツボワムシの胚発生過程
Castellanos Paez Maria Elena Kurokura Hisashi Kasahara Shogoro
PP. 93 - 99
Nutrio-Physiological Evaluation of Drought Tolerance In Warm Season Forage Crops
PP. 101 - 181