Iwamoto Hiroshi


Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Taniwaki Masaya | Yamaguchi Kakuhiro | Hamai Kosuke | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Okada Morihito | Arihiro Koji | Ohtsuki Yuji | Kohno Nobuoki
Journal BMC Medical Genetics Volume 18 pp. 88 -
Date of Issued
published_at 2017-08-18
Creator Iwamoto Hiroshi | Gao Jing | Pulkkinen Ville | Tuula Toljamo | Nieminen Pentti | Mazur Witold
Journal BMC Pulmonary Medicine Volume 14 pp. 68 -
Date of Issued
published_at 2014-04-24
Creator Omori Keitaro | Hattori Noboru | Senoo Tadashi | Takayama Yusuke | Masuda Takeshi | Nakashima Taku | Iwamoto Hiroshi | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Kohno Nobuoki
Journal PLoS ONE Volume 11 Issue 2 pp. e0148969 -
Date of Issued
published_at 2016-02-09
Creator Horimasu Yasushi | Ishikawa Nobuhisa | Tanaka Sonosuke | Hirano Chihiro | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Fujitaka Kazunori | Hamada Hironobu | Hattori Noboru | Kohno Nobuoki
Journal BMC Cancer Volume 17 pp. 263 -
Date of Issued
published_at 2017-04-12
Creator Nagao Saeko | Hattori Noboru | Fujitaka Kazunori | Iwamoto Hiroshi | Ohshimo Shinichiro | Kanehara Masashi | Ishikawa Nobuhisa | Haruta Yoshinori | Murai Hiroshi | Kohno Nobuoki
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 1 pp. 7 - 9
Date of Issued
published_at 2011-03