Morii Kenichi


Creator Morii Kenichi | Doi Toshiki | Yuba Yoshio | Okubo Aiko | Yamashita Kazuomi | Mizuiri Sonoo | Nishizawa Yoshiko | Shigemoto Kenichiro | Shimizu Akira | Takao Masaki
Journal CEN Case Reports pp. none -
Date of Issued
published_at 2023-11-18
Creator Okubo Aiko | Doi Toshiki | Morii Kenichi | Nishizawa Yoshiko | Yamashita Kazuomi | Shigemoto Kenichiro | Mizuiri Sonoo | Usui Koji | Arita Michiko | Naito Takayuki | Masaki Takao
Journal American Journal of Nephrology Volume 53 Issue 2-3 pp. 169 - 175
Date of Issued
published_at 2022-03-08