Arimatsu Yui


Creator NOJIMA Hisashi | ARIMATSU Yui | UNO Shintaro | TAKEDA Chihiro | FUNAKOSHI Miyako
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科考古学研究室紀要 Issue 13 pp. 79 - 109
Date of Issued
published_at 2023-12-31
Creator NOJIMA Hisashi | ARIMATSU Yui | FUNAKOSHI Miyako | UNO Shintaro | TAKEDA Chihiro | MORIMOTO Naoto
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科考古学研究室紀要 Issue 13 pp. 23 - 62
Date of Issued
published_at 2023-12-31
Creator NOJIMA Hisashi | ARIMATSU Yui | UNO Shintaro | KODEKI Kohei | TAKEDA Chihiro | MORIKI Ryu | RAC Carmen
Journal 広島大学大学院人間社会科学研究科考古学研究室紀要 Issue 12 pp. 43 - 78
Date of Issued
published_at 2021-12-31