Kunikiyo Ayaka


Creator Miyazaki Rie | Yuzawa Masamichi | Minakuchi Keigo | Nakanishi Hiroshi | Kunikiyo Ayaka | Miyatani Makoto | Chujo Kazumitsu | Morita Aiko
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 79 - 85
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Okinishi Keiko | Kunikiyo Ayaka | Hattori Futoshi | Sendai Shouichirou | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 43 pp. 61 - 67
Date of Issued
published_at 2015-03-26
Creator Okinishi Keiko | Kunikiyo Ayaka | Sendai Shoichiro | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 42 pp. 129 - 136
Date of Issued
published_at 2014-03-24
Creator Matsuoka Yasushi | Kunikiyo Ayaka | Sendai Shoichiro | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 41 pp. 77 - 82
Date of Issued
published_at 2013-03-22
Creator Matsuoka Yasushi | Okinishi Keiko | Kunikiyo Ayaka | Sendai Shoichiro | Hikita Atsushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 40 pp. 117 - 122
Date of Issued
published_at 2012-03-26
Creator Sendai Shoichiro | Hikita Atsushi | Takaki Koji | Kunikiyo Ayaka | Matsuoka Yasushi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 39 pp. 341 - 346
Date of Issued
published_at 2011-03-24
Creator Mine Kazunami | Kunikiyo Ayaka | Hayashi Toshio | Hitokuwada Toru
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 33 pp. 339 - 346
Date of Issued
published_at 2005-03-30
Creator Mine Kazunami | Kunikiyo Ayaka | Hitokuwada Toru | Hayashi Toshio
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 32 pp. 283 - 291
Date of Issued
published_at 2004-03-30
Creator Katakami Souji | Fukazawa Hiroaki | Yuzawa Masamichi | Yoshida Hirohisa | Matsuura Nobukazu | Koyama Masataka | Isozaki Tetsuo | Yoshitomi Katsunobu | Matsuoka Shigenobu | Fukuda Kimiko | Hara Masahiro | Okazaki Seiji | Akai Toshiyuki | Miyamoto Yasushi | Kozu Hiroyuki | Kinoshita Nobuo | Ogata Mitsuru | Kunikiyo Ayaka | Nishi Atsuko | Osedo Kazuki | Shinji Isao | Tsuchimoto Katsuhiko | Nishihara Katsunori | Takata Junichiro | Sunahara Toru | Kono Yoshifumi | Utsumi Ryoichi | Yuri Naoko | Hara Tomoaki | Morinaga Shunroku | Dan Izumi | Ichinose Takae
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 29 pp. 17 - 26
Date of Issued
published_at 2001-03-30
Creator Okada Mitsugi | Kawamura Makoto | Yasuda Rie | Kunikiyo Ayaka
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 36 pp. 503 - 505
Date of Issued
published_at 2008-03-20
Creator Kunikiyo Ayaka | Wakamoto Sumio | Nakamura Kazuyo | Yasuda Rie
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 449 - 454
Date of Issued
published_at 2007-03-20
Creator Yasuda Rie | Kunikiyo Ayaka | Kawamura Makoto | Okada Mitsugi
Journal 学部・附属学校共同研究紀要 Issue 35 pp. 355 - 358
Date of Issued
published_at 2007-03-20