Oohashi Akiyoshi


Creator Shoiful Ahmad | Ohta Taiki | Kambara Hiromi | Matsushita Shuji | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Aoi Yoshiteru | Imachi Hiroyuki | Ohashi Akiyoshi
Journal Journal of Environmental Management Volume 259 pp. 109771 -
Date of Issued
published_at 2020-04-01
Creator Ozaki Noriatsu | Yamauchi Takahiro | Kindaichi Tomonori | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science & Technology Volume 79 Issue 7 pp. 1426 - 1436
Date of Issued
published_at 2019-04-22
Creator Ozaki Noriatsu | Akagi Yuma | Kindaichi Tomonori | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science & Technology Volume 72 Issue 7 pp. 1062 - 1071
Date of Issued
published_at 2015-10
Creator Awata Takanori | Goto Yumiko | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science and Technology Volume 72 Issue 12 pp. 2148 - 2153
Date of Issued
published_at 2015-12
Creator Awata Takanori | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Microbes and environments Volume 30 Issue 1 pp. 86 - 91
Date of Issued
published_at 2015-03-24
Creator Awata Takanori | Oshiki Mamoru | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi | Okabe Satoshi
Journal Applied and Environmental Microbiology Volume 79 Issue 13 pp. 4145 - 4148
Date of Issued
published_at 2013-07
Creator Kindaichi Tomonori | Yuri Shota | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science and Technology Volume 66 Issue 12 pp. 2556 - 2561
Date of Issued
published_at 2012-10
Creator Awata Takanori | Tanabe Katsuichiro | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi
Journal Water Science and Technology Volume 66 Issue 5 pp. 958 - 964
Date of Issued
published_at 2012-07
Creator Matsunaga Kosuke | Kindaichi Tomonori | Ozaki Noriatsu | Ohashi Akiyoshi | Nakahara Yoshihito | Sasakawa Manabu
Journal Water Science and Technology Volume 66 Issue 2 pp. 451 - 456
Date of Issued
published_at 2012-06