Sanuki Michiyoshi


Creator Ishii Tomomi | Sanuki Michiyoshi | Kato Takahiro | Yasuda Toshimichi | Haraki Toshiaki | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 13 - 16
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Fukuda Hideki | Saeki Noboru | Yasuda Toshimichi | Oshita Kyoko | Nakamura Ryuji | Haraki Toshiaki | Kondo Takashi | Kato Takahiro | Miyoshi Hirotsugu | Taguchi Shima | Sanuki Michiyoshi | Niinai Hiroshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 55 Issue 1 pp. 5 - 11
Date of Issued
published_at 2019-03-01
Creator Sato Hiroki | Kondo Takashi | Haraki Toshiaki | Kato Takahiro | Sanuki Michiyoshi | Hamada Hiroshi | Kawamoto Masashi
Journal 麻酔と蘇生 Volume 53 Issue 3 pp. 39 - 42
Date of Issued
published_at 2017-09-20