Kiura Yoshihiro


Creator Sakamoto Shigeyuki | Kiura Yoshihiro | Ohba Shinji | Shibukawa Masaaki | Arita Kazunori | Ishifuro Minoru | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 54 Issue 3 pp. 83 - 86
Date of Issued
published_at 2005-09
Creator Adhikari Rupendra B | Eguchi Kuniki | Sakamoto Shigeyuki | Okazaki Takahito | Kiura Yoshihiro | Kurisu Kaoru
Journal Nepal Journal of Neuroscience Volume 10 Issue 2 pp. 81 - 85
Date of Issued
published_at 2013
Creator Sakamoto Shigeyuki | Kiura Yoshihiro | Okazaki Takahito | Shinagawa Katsuhiro | Miyoshi Hiroyuki | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 4 pp. 105 - 107
Date of Issued
published_at 2012-12
Creator Sakamoto Shigeyuki | Kiura Yoshihiro | Kawamoto Yukihiko | Murakami Taro | Okamura Akitake | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 3 pp. 69 - 73
Date of Issued
published_at 2012-09
Creator Kagawa Kota | Iida Koji | Katagiri Masaya | Nishimoto Takeshi | Hashizume Akira | Kiura Yoshihiro | Hanaya Ryosuke | Arita Kazunori | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 61 Issue 2 pp. 37 - 41
Date of Issued
published_at 2012-06
Creator Nishimoto Takeshi | Iida Koji | Kagawa Kota | Watanabe Yosuke | Kiura Yoshihiro | Hashizume Akira | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 60 Issue 2 pp. 45 - 49
Date of Issued
published_at 2011-06
Creator Sakamoto Shigeyuki | Eguchi Kuniki | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Yamasaki Fumiyuki | Kajiwara Yoshinori | Matsushige Toshinori | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 59 Issue 1 pp. 15 - 16
Date of Issued
published_at 2010-03
Creator Shibukawa Masaaki | Sakamoto Shigeyuki | Kiura Yoshihiro | Matsushige Toshinori | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 58 Issue 2・3 pp. 55 - 60
Date of Issued
published_at 2009-09
Creator Shrestha Prabin | Sakamoto Shigeyuki | Ohba Shinji | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Okazaki Takahito | Takeda Masaaki | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 57 Issue 1 pp. 47 - 51
Date of Issued
published_at 2008-03
Creator Sakamoto Shigeyuki | Ohba Shinji | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Okazaki Takahito | Eguchi Kuniki | Sugiyama Kazuhiko | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 56 Issue 3・4 pp. 29 - 32
Date of Issued
published_at 2007-12
Creator Hanaya Ryosuke | Arita Kazunori | Itoh Yoko | Kiura Yoshihiro | Iida Koji | Kurisu Kaoru
Journal Hiroshima Journal of Medical Sciences Volume 55 Issue 1 pp. 39 - 43
Date of Issued
published_at 2006-03
Creator Sakamoto Shigeyuki | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Tsumura Ryu | Okazaki Takahito | Matsushige Toshinori | Kurisu Kaoru
Journal Acta Neurochirurgica Volume 151 Issue 11 pp. 1531 - 1535
Date of Issued
published_at 2009-04-03
Creator Sakamoto Shigeyuki | Sumida Masayuki | Takeshita Shinichiro | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Okazaki Takahito | Kurisu Kaoru
Journal Acta Neurochirurgica Volume 151 Issue 9 pp. 1163 - 1166
Date of Issued
published_at 2009-03-25
Creator Sakamoto Shigeyuki | Ohba Shinji | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Okazaki Takahito | Kurisu Kaoru
Journal Clinical Neurology and Neurosurgery Volume 110 Issue 4 pp. 400 - 403
Date of Issued
published_at 2008-04
Creator Hashizume Akira | Iida Koji | Shirozu Hiroshi | Hanaya Ryosuke | Kiura Yoshihiro | Kurisu Kaoru | Otsubo Hiroshi
Journal Brain Research Volume 1144 pp. 175 - 179
Date of Issued
published_at 2007-03-04
Creator Sakamoto Shigeyuki | Eguchi Kuniki | Kiura Yoshihiro | Arita Kazunori | Kurisu Kaoru
Journal Clinical Neurology and Neurosurgery Volume 108 Issue 6 pp. 583 - 585
Date of Issued
published_at 2006-09
Creator Sakamoto Shigeyuki | Ohba Shinji | Shibukawa Masaaki | Kiura Yoshihiro | Arita Kazunori | Kurisu Kaoru
Journal Acta Neurochirurgica Volume 148 Issue 1 pp. 77 - 81
Date of Issued
published_at 2006-01