Satow Yukio White R. E. King Peter Prasad Satendra Ogashiwa Yoko Shimizu Akitoshi Miyauchi Taisuke