Jimura Akiyuki Nakao Yoshiyuki Matsuo Masatsugu Blake Norman F. Stubbs Estelle