Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 35 pp. 13 - 18
Date of Issued
published_at 1990-12
Creator Yoshihara Masao | Ueki Tatsuya | Watanabe Takahiro | Yamaguchi Nobuo | Kamino Kei | Michibata Hitoshi
Journal Biochimica et Biophysica Acta Volume 1730 pp. 206 - 217
Date of Issued
published_at 2005
Creator Trivedi Subrata | Ueki Tatsuya | Yamaguchi Nobuo | Michibata Hitoshi
Journal Biochimica et biophysica acta Volume 1630 pp. 64 - 70
Date of Issued
published_at 2003
Creator Ueki Tatsuya | Yamaguchi Nobuo | Michibata Hitoshi
Journal Comparative biochemistry and physiology. B, Biochemistry Volume 136 pp. 91 - 98
Date of Issued
published_at 2003
Creator Michibata Hitoshi | Yamaguchi Nobuo | Uyama Taro | Ueki Tatsuya
Journal Coordination chemistry reviews Volume 237 Issue 1-2 pp. 41 - 51
Date of Issued
published_at 2003
Creator Michibata Hitoshi | Uyama Taro | Ueki Tatsuya | Kanamori Kan
Journal Microsopy research and technique Volume 56 pp. 421 - 434
Date of Issued
published_at 2002
Creator Ueki Tatsuya | Uyama Taro | Yamamoto Kazuhiro | Kanamori Kan | Michibata Hitoshi
Journal Biochimica et biophysica acta Volume 1494 pp. 83 - 90
Date of Issued
published_at 2000
Creator Ueki Tatsuya | Adachi Takahiro | Kawano Sonoko | Aoshima Masato | Yamaguchi Nobuo | Kanamori Kan | Michibata Hitoshi
Journal Biochimica et biophysica acta Volume 1626 pp. 43 - 50
Date of Issued
published_at 2003
Creator Ueki Tatsuya | Uyama Taro | Kanamori Kan | Michibata Hitoshi
Journal Marine biotechnology Volume 3 pp. 316 - 321
Date of Issued
published_at 2001
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 11 pp. 52 - 52
Date of Issued
published_at 1966
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 12 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 1967
Creator WATANABE Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 13 pp. 8 - 14
Date of Issued
published_at 1968
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 3 pp. 44 - 45
Date of Issued
published_at 1958
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 5 pp. 24 - 30
Date of Issued
published_at 1960
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 6 pp. 27 - 32
Date of Issued
published_at 1961
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 7 pp. 21 - 25
Date of Issued
published_at 1962
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 8 pp. 8 - 10
Date of Issued
published_at 1963
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 9 pp. 45 - 45
Date of Issued
published_at 1964
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 14 pp. 8 - 15
Date of Issued
published_at 1969
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊生物研究会会誌 Volume 15 Issue 別冊 pp. 2 - 6
Date of Issued
published_at 1970-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 18 pp. 1 - 5
Date of Issued
published_at 1973-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 19 pp. 1 - 4
Date of Issued
published_at 1974-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 20 pp. 17 - 22
Date of Issued
published_at 1975-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 22 pp. 9 - 14
Date of Issued
published_at 1977-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 23 pp. 1 - 6
Date of Issued
published_at 1978-12
Creator Liu Guo-Chin | Yamamoto Kazuhiro | Sugiyama Naoshi | Nishioka Hiroaki
Journal Astrophysical Journal Volume 547 pp. 1 - 11
Date of Issued
published_at 2001
Creator Takahashi Isao | Fukazawa Yasushi | Kodaira Keiichi | Makishima Kazuo | Nakazawa Kazuhiro | Xu Haiguang
Journal Publications of the Astronomical Society of Japan
Date of Issued
published_at 2005
Creator Tamagawa Hiroshi | Takahashi Ichiro | Furuse Mikio | Yoshitake Yuka | Tsukita Shoichiro | Itoh Toshinori | Matsuda Hikaru | Kiyono Hiroshi
Journal Laboratory investigation Volume 83 Issue 7 pp. 1045 - 1053
Date of Issued
published_at 2003-07
Creator Hashimoto W. | Kitayama S. | Kumagai K. | Morioka N. | Morita Katsuya | Dohi Toshihiro
Journal Life Sciences Volume 76 Issue 14 pp. 1603 - 1612
Date of Issued
published_at 2005-02-18
Creator Morita Katsuya | Morioka Norimitsu | Abdin Joynal | Kitayama Shigeo | Nakata Yoshihiro | Dohi Toshihiro
Journal Pain Volume 111 Issue 3 pp. 351 - 359
Date of Issued
published_at 2004-10
Creator Morita Katsuya | Miyasako Takanori | Kitayama Shigeo | Dohi Toshihiro
Journal Biochimica et Biophysica Acta Volume 1673 Issue 3 pp. 160 - 169
Date of Issued
published_at 2004-08-04
Creator Arai Shigeaki | Morita Katsuya | Kitayama Shigeo | Kumagai Kei | Kumagai Michiko | Kihira Kenji | Dohi Toshihiro
Journal Brain research Volume 964 Issue 1 pp. 83 - 90
Date of Issued
published_at 2003-02-21
Creator Kawaguchi Kotaro | Hayashi Yukiko | Sekikawa Kiyokazu | Tabusadani Mitsuru | Inamizu Tsutomu | Onari Kiyoshi | Bhambhani Yagesh
Journal Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism Volume 31 Issue 1 pp. 48 - 55
Date of Issued
published_at 2006-02
Creator Morita Katsuya | Hamamoto Masahiro | Arai Shigeaki | Kitayama Shigeo | Irifune Masahiro | Kawahara Michio | Kihira Kenji | Dohi Toshihiro
Journal Brain Research Volume 1057 Issue 1-2 pp. 153 - 160
Date of Issued
published_at 2005-09-28
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 16 pp. 2 - 6
Date of Issued
published_at 1971
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 24 pp. 1 - 3
Date of Issued
published_at 1979
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 25 pp. 4 - 7
Date of Issued
published_at 1980
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 26 pp. 14 - 19
Date of Issued
published_at 1981
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 27 pp. 2 - 5
Date of Issued
published_at 1982
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 28 pp. 15 - 20
Date of Issued
published_at 1983
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 29 pp. 19 - 23
Date of Issued
published_at 1984-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 30 pp. 20 - 24
Date of Issued
published_at 1985-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 31 pp. 7 - 14
Date of Issued
published_at 1986-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 32 pp. 24 - 30
Date of Issued
published_at 1987
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 34 pp. 7 - 12
Date of Issued
published_at 1989-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 36 pp. 2 - 8
Date of Issued
published_at 1991
Creator Miura Ikuo
Journal バイオサイエンスとインダストリー Volume 63 Issue 3 pp. 50 - 53
Date of Issued
published_at 2005
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 37 pp. 2 - 8
Date of Issued
published_at 1992-12
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 38 pp. 2 - 9
Date of Issued
published_at 1993-12-01
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 39 pp. 2 - 8
Date of Issued
published_at 1994-12-31
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 40 pp. 12 - 17
Date of Issued
published_at 1995-12-31
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 41 pp. 4 - 10
Date of Issued
published_at 1996-12-31
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 44 pp. 2 - 8
Date of Issued
published_at 1999-12-31
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 45 pp. 10 - 18
Date of Issued
published_at 2000-12-31
Creator Watanabe Hiromitsu
Journal 筑豊博物 Volume 17 pp. 49 - 54
Date of Issued
published_at 1972-12
Creator Inoue Masako | Yokoo Kyoko | Noguchi Kyoko | Narita Shin | Fukuchi Yukiko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 6 Issue 1 pp. 9 - 15
Date of Issued
published_at 1999-03
Creator Yokoo Kyoko | Inoue Masako | Hyakuta Yukiko | Nakanishi Mutsuko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 7 Issue 1 pp. 15 - 23
Date of Issued
published_at 2000-03
Creator Abe Akiko | Yokoo Kyoko | Oyama Yuki
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 8 Issue 1 pp. 32 - 40
Date of Issued
published_at 2001-03
Creator Yokoo Kyoko | Abe Akiko | Oyama Yuki | Yamasaki Takemi | Asonuma Yoko | Yoshimura Fukuyo | Uchitani Fumiko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 8 Issue 1 pp. 41 - 48
Date of Issued
published_at 2001-03
Creator Yokoo Kyoko | Irie Akiko | Hattori Makiko | Tanaka Toyoko | Osanai Satoko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 8 Issue 2 pp. 53 - 58
Date of Issued
published_at 2001-09
Creator Yokoo Kyoko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 8 Issue 2 pp. 59 - 65
Date of Issued
published_at 2001-09
Creator Taniguchi Miki | Yokoo Kyoko | Nagoshi Shizuka | Fukuhara Rie | Nakagomi Satoko | Tanabe Misako | Nojiri Akiyo
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 10 Issue 1 pp. 10 - 18
Date of Issued
published_at 2004-02
Creator Yokoo Kyoko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 10 Issue 2 pp. 1 - 1
Date of Issued
published_at 2004-09
Creator Yokoo Kyoko | Irie Akiko | Uchida Mieko | Utou Hiroko | Osanai Satoko | Muraki Yukari | Kusuda Satoshi | Makiuchi Akiko | Nomura Masako | Nakashima Satoshi | Nakagomi Satoko | Fujimoto Saori | Murakami Mari
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 10 Issue 2 pp. 2 - 105
Date of Issued
published_at 2004-09
Creator Taniguchi Miki | Yokoo Kyoko | Nagoshi Shizuka | Fukuhara Rie | Tanabe Misako | Nojiri Akiyo | Nakagomi Satoko | Murakami Mari | Fujimoto Saori
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 1 pp. 32 - 37
Date of Issued
published_at 2005-01
Creator Taniguchi Miki | Yokoo Kyoko | Nakagomi Satoko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 2 pp. 9 - 15
Date of Issued
published_at 2005-06
Creator Yokoo Kyoko | Uchida Mieko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 2 pp. 24 - 24
Date of Issued
published_at 2005-06
Creator Nakagomi Satoko | Yokoo Kyoko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 9 Issue 2 pp. 16 - 24
Date of Issued
published_at 2003-07
Creator Yokoo Kyoko | Nakagomi Satoko | Murakami Mari
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 9 Issue 2 pp. 25 - 34
Date of Issued
published_at 2003-07
Creator Yokoo Kyoko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 2 pp. 25 - 31
Date of Issued
published_at 2005-06
Creator Uchida Mieko | Nomura Masako | Nakashima Satoshi | Iwatsuki Etsuko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 2 pp. 32 - 35
Date of Issued
published_at 2005-06
Creator Muraki Yukari
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 2 pp. 36 - 38
Date of Issued
published_at 2005-06
Creator Shimano Masako
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 2 pp. 39 - 41
Date of Issued
published_at 2005-06
Creator Hirose Takako | Asaka Tomoko | Osanai Satoko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 2 pp. 42 - 45
Date of Issued
published_at 2005-06
Creator Utou Hiroko
Journal 日本新生児看護学会誌 Volume 11 Issue 2 pp. 46 - 51
Date of Issued
published_at 2005-06
Creator Takeda Kei | Sumi Koichi | Hagisawa Susumu
Journal Journal of organometallic chemistry Volume 611 Issue 1-2 pp. 449 - 454
Date of Issued
published_at 2000-10-06
Creator Takeda Kei | Imaoka Ikuhiro | Yoshii Eiichi
Journal Tetrahedron Volume 50 Issue 27 pp. 10839 - 10848
Date of Issued
published_at 1994
Creator Takeda Kei | Ohnishi Yuji
Journal Tetrahedron letters Volume 41 Issue 21 pp. 4169 - 4172
Date of Issued
published_at 2000-05-29
Creator Takeda Kei | Sakurama Keiki | Yoshii Eiichi
Journal Tetrahedron letters Volume 38 Issue 18 pp. 3257 - 3260
Date of Issued
published_at 1997-05-05
Creator Yoshizaki Hiroki | Tanaka Tadashi | Yoshii Eiichi | Koizumi Toru | Takeda Kei
Journal Tetrahedron letters Volume 39 Issue 1-2 pp. 47 - 50
Date of Issued
published_at 1998-01-01
Creator Takeda Kei | Ubayama Haruka | Sano Ayako | Yoshii Eiichi | Koizumi Toru
Journal Tetrahedron letters Volume 39 Issue 29 pp. 5243 - 5246
Date of Issued
published_at 1998-07-16
Creator Takeda Kei | Nakajima Akemi | Takeda Mika | Yoshii Eiichi
Journal Organic syntheses Volume 76 pp. 199 - 213
Date of Issued
published_at 1999
Creator Ichihara Kazuhiro | Teragaito Masakazu
Journal Pacific Journal of Mathematics Volume 210 Issue 2 pp. 317 - 333
Date of Issued
published_at 2003-06
Creator Fujiki Daisuke | 樟本 千里 | 小津 草太郎 | 上田 七生 | 山崎 晃
Journal 読書科学 Volume 49 Issue 3 pp. 83 - 90
Date of Issued
published_at 2005
Creator Yoshida Masayuki | Okamura Izumi | Uematsu Kazumasa
Journal Behavioural brain research Volume 153 Issue 1 pp. 143 - 148
Date of Issued
published_at 2004
Creator 宮岡 弥生 | Tamaoka Katsuo
Journal 読書科学 Volume 46 Issue 2 pp. 63 - 71
Date of Issued
published_at 2002
Creator Tamaoka Katsuo
Journal 読書科学 Volume 45 Issue 1 pp. 10 - 18
Date of Issued
published_at 2001
Creator Tamaoka Katsuo
Journal 読書科学 Volume 44 Issue 3 pp. 83 - 94
Date of Issued
published_at 2000
Creator 宮岡 弥生 | Tamaoka Katsuo
Journal 読書科学 Volume 44 Issue 2 pp. 63 - 72
Date of Issued
published_at 2000
Creator Tamaoka Katsuo | Murata Tadao
Journal 読書科学 Volume 43 Issue 3 pp. 79 - 89
Date of Issued
published_at 1999
Creator Tamaoka Katsuo | 初塚 眞喜子 | ケス ジョセフ・F | ボグダン デビット・R
Journal 読書科学 Volume 42 Issue 1 pp. 1 - 15
Date of Issued
published_at 1998
Creator Tamaoka Katsuo | 初塚 眞喜子
Journal 読書科学 Volume 41 Issue 1 pp. 15 - 28
Date of Issued
published_at 1997
Creator Tamaoka Katsuo | 初塚 眞喜子
Journal 読書科学 Volume 39 Issue 4 pp. 121 - 137
Date of Issued
published_at 1995
Creator Tamaoka Katsuo | メンツェル バーバラ
Journal 読書科学 Volume 38 Issue 3 pp. 104 - 116
Date of Issued
published_at 1994
Creator 川上 綾子 | 八田 武志 | Tamaoka Katsuo
Journal 読書科学 Volume 35 Issue 2 pp. 66 - 71
Date of Issued
published_at 1991
Creator Tamaoka Katsuo
Journal 日本語文法 Volume 5 Issue 2 pp. 92 - 109
Date of Issued
published_at 2005
Creator Nariai Masanobu | Tanaka Tomohisa | Okada Takafumi | Shirai Chiharu | Horigome Chihiro | Mizuta Keiko
Journal Nucleic acids research Volume 33 Issue 14 pp. 4553 - 4562
Date of Issued
published_at 2005
Creator Tamaoka Katsuo
Journal 言語文化研究 Volume 17 Issue 1 pp. 65 - 77
Date of Issued
published_at 1997
Creator Tamaoka Katsuo | Menzel Barbara
Journal 言語文化研究 Volume 16 Issue 1 pp. 137 - 151
Date of Issued
published_at 1996
Creator 井出 正 | Tamaoka Katsuo
Journal 言語文化研究 Volume 12 Issue 2 pp. 109 - 144
Date of Issued
published_at 1993