著者 KISHIMOTO, Shinya; KATO, Reiko; MUKAI, Toshikazu; KANBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 KODAMA, Osamu; SEIKOH, Rokuro; TANAKA, Tsuneo; MATSUYAMA, Toshiya; NISHIKI, Masayuki; DOHI, Kiyohiko; EZAKI, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 KOHRO, Osamu; MORITA, Eisin; YAMAMOTO, Shoso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 DOHI, Kiyohiko; TABE, Yasuji; ONO, Eiji; EZAKI, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 DOHI, Kiyohiko; TABE, Yasuji; ONO, Eiji; EZAKI, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 HARADA, Mitsuo; DOHI, Kiyohiko; TAKAHASHI, Makoto; INAGAKI, Kazuo; EZAKI, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 DOHI, Kiyohiko; TANAKA, Tsuneo; ASAHARA, Toshimasa; KODAMA, Osamu; MATSUYAMA, Toshiya; TAKASUGI, Sumiyoshi; MARUBAYASHI , Seiji; EZAKI, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 IIDA, Takashi; KATOH, Masafumi; MATSUO, Yoshiyasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; SEIKOH, Rokuro; TAKEUCHI, Hitoshi; ITOH, Nobuaki; KODAMA, Osamu; MATSUYAMA, Toshiya; NISHIKI, Masayuki; DOHI, Kiyohiko; EZAKI , Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 KODAMA, Osamu; ITO, Nobuaki; TANAKA, Tsuneo; TAKEUCHI, Hitoshi; SEIKOH, Rokuro; EZAKI, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 YAMAKIDO, Michio; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Shinichi ; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; AKIYAMA, Mitoshi; KOBUKE, Kyoko; INAMIZU, Tsutomu; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 YAMAKIDO, Michio; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Shinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; AKIYAMA, Mitoshi; KOBUKE, Kyoko; INAMIZU, Tsutomu; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 KIYOTANI, Katsuhiro; TAKEI, Naomi; MATSUO, Yoshiyasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 KODAMA, Osamu; TAKEUCHI, Hitoshi; ITO, Nobuaki; TANAKA, Tsuneo; SEIKOH, Rokuro; ICHIBA, Yasuyuki; EZAKI, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 FUKUDA, Kiyotaka; USUI, Tomofusa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 FUKUDA, Kiyotaka; USUI, Tomofusa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 ISHIGAME, Koichi; NISHI, Yoshikazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 TAGA, Kazuyuki; SEKI, Hidetoshi; MIYAWAKI, Toshio; SATO, Tamotsu; TANIGUCHI, Noboru; SHOMIYA, Kyoichi; HIRAO, Takao; USUI, Tomofusa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 YAMAKIDO, Michio ; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Sinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; AKIYAMA, Mitoshi; KOBUKE, Kyoko; INAMIZU, Tsutomu; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03
著者 ICHIKAWA, Tooru; YOKOYAMA, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03