著者 YAMAKIDO, Michio; NISHIMOTO, Yukio; SHIGENOBU, Takuzo; ONARI, Kiyoshi; SATOH, Chiyoko; GORIKI, Kazuaki; FUJITA, Mikio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 NAKAGAWA, Shizutoshi; YOSHIDA, Susumu; HIRAO, Yuzo; KASUGA, Shigeo; FUWA, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 MALLIWAH, Jumanne A.; KITINYA, James N.;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 MALLIWAH, Jumanne A.; KAJIHARA, Hiroki; YOKOYAMA, Takashi; MIYOSHI, Nobukazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 NISHI, Yoshikazu; HYODO, Sumio; USUI, Tomofusa; SEINO, Yoshiki; YAMAOKA, Kanji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 YAMAKIDO, Michio; AKIYAMA, Mitoshi; TAKAISHI, Masatoshi; KOBUKE, Kyoko; FUJIWARA, Saeko; HAKODA, Masayuki; KYOIZUMI, Seishi; KOUNO, Nobuoki; YOSHIMOTO, Keiko; HAMILTON, Howard B.; FUJIKURA, Toshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 IRIUCHIJIMA, Juro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 NODA, Junko; KOJIMA, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 SAITO, Hajime; SATO, Katsumasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 IMAMURA, Nobutaka; MIURA, Kazuyuki; KURAMOTO, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 ICHIBA, Yasuyuki; TANAKA, Tsuneo; KODAMA, Osamu; MATSUYAMA, Toshiya; NISHIKI, Masayuki; DOHI, Kiyohiko; EZAKI, Haruo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 HAMANAKA, Yoshiharu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 KISHIMOTO, Shinya; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KOH, Hassei; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 IIDA, Takashi; KATOH, Masafumi; MATSUO, Yoshiyasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 AKIMOTO, Naotaka; SATOW, Yukio; LEE, Juing-Yi; OKAMOTO, Naomasa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 ITO, Katsuhide; ITO, Shoko; MORI, Masaki; AZUMA, Kazuyoshi; KATSUTA, Shizutomo; DOHY, Hiroo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 TERAMOTO, Hideki; NOMURA, Kazushi; TANAKA, Shin-ichiro; SUNAHORI, Koji; OHAMA, Koso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 KAJIHARA, Hiroki; YAMAHARA, Mikimasa; MALLIWAH, Jumanne A.; MAEDA, Yoshiyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
2号
出版年月日 1985-06
著者 TSUKIYAMA, Fumiaki; KATOH, Masafumi; NOMURA, Toshiya; MATSUO, Yoshiyasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
1号
出版年月日 1985-03