著者 CHANG, Myung Woong; KONISHI, Hisanori; YOSHII, Zensaku; MATSUO, Yoshiyasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 KUMAZAWA, Norichika H.; TAKAI, Ryoji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; SUMIOKA, Masaaki; KOH, Hassei; SUMII, Kohji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; SEIKOH, Rokuro; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 SHIMAMOTO, Hiroyuki; SHIMAMOTO, Yoriko; SAKODA, Eiko; FUJIHATA, Hiroichi; NAKAMURA, Hideo; MATSUURA, Yuichiro; KIMURA, Shojiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 YAMAKIDO, Michio; MATSUZAKA, Shigeru; YANAGIDA, Jitsuro; HOZAWA, Soichiro; ISHIOKA, Shinichi; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 CHIKASUE, Fumihiko; OKAMOTO, lkuyo; MIYAZAKI, Tetsuji; YASHIKI, Mikio; KOJIMA, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 Md. Masudur Rahman;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 SEIKOH, Rokuroh; KODAMA, Osamu; OGAWA, Yoshiteru; ITOH, Nobuaki; TAKEUCHI, Hitoshi; TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 SUMIYOSHI, Hiromichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 YOKOZAKI, Hiroshi; TAHARA, Eiichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 TAKIYAMA, Reiko; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu; KIKUCHI, Hirosato; YUGE, Osafumi; CHIKASUE, Fumihiko; TAIRA, Yutaka; JORDANOV, Jordan G.;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 OHAMA, Koso; UEDA, Katsunori; OKAMOTO, Etsuji; FUJIWARA, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 SUMIYOSHI, Hiromichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 SUMIMOTO, Ryo; TAKAHASHI, Tadateru; YOSHIOKA, Shinkichirou; HAYASHI, Koji; KAMADA, Toru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; SEIKOH, Rokuro; TAKEUCHI, Hitoshi; ITOH, Nobuaki; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 KODAMA, Osamu; TAKEUCHI, Hitoshi; ITO, Nobuaki; TANAKA, Tsuneo; SEIKOH, Rokuro; ICHIBA, Yasuyuki; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 TANGGO, Yunus;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 HIRAOKA, Yukio; ISHIZAWA, Shoichi; KAMADA, Toshihiko; OKUDA, Hisanori;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09
著者 HIRAOKA, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
3号
出版年月日 1985-09