著者 YAMAKIDO, Michio; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Shinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; AKIYAMA, Mitoshi; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 KITO, Shozo; KISHIDA, Takenobu; MATSUBAYASHI, Hiroaki; MIYOSHI, Rie;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 YOKOYAMA, Takashi; MIYOSHI, Nobukazu; MALLIWAH, Jumanne A.; HIYAMA, Eiso; ICHIKAWA, Toru; KODAMA, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 HAMASAKI, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 MINAGI, Shogo; MIYAKE, Yoichiro; AKAGAWA, Yasumasa; TSURU, Hiromichi; SUGINAKA, Hidekazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 YASHIKI, Mikio; KOJIMA, Tohru; MIYAZAKI, Tetsuji; CHIKASUE, Fumihiko; OKAMOTO, Ikuyo; OHTANI, Minako; TAKAHASHI, Seiji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 OKI, Shuichi; KOBAYASHI, Masuki; KAJIHARA, Shiroh; SAKODA, Katsuaki; UOZUMI, Tohru; OKAMOTO, Shigeru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiroh; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 NAKANISHI, Masanao;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 MIZUSEKI, Takaya; WATARI, Sadao; ISHIDA, Osamu; IKUTA, Yoshikazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 SHIMAMOTO, Hiroyuki; MATSUURA, Yuichiro; TAMURA, Mutsuo; YAMASHINA, Hideki; HIGO, Masanori; FUJII, Takanori; FUJII, Hideaki; ISHIKAWA, Yuichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 HIRABAYASHI, Akira; HAMAGUCHI, Naoki; SHIGEMOTO, Kenichiro; OCHIAI, Mariko; OKUSHIN, Sayuri; KOBAYASHI, Makoto; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio; HATA, Jotaro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 SHIMAMOTO, Hiroyuki; NOMURA, Yoko; KINOSHITA, Hirofumi; KIMURA, Shojiro; SHIMAMOTO, Yoriko; MATSUURA, Yuichiro; NOMURA, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 KOMAI, Tadashi; HAMADA, Takeshi; HAMADA, Taizo; TAMAMOTO, Mitsuhiro; SHIGETO, Naofumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 TAMAMOTO, Mitsuhiro; MIYAKE, Yoichiro; FUJITA, Yoko; SUGINAKA, Hidekazu; HAMADA, Taizo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 HAYASHIDANI, Seiji; FUJIWARA, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 NAKANO, Hiroshi; IGAWA, Mikio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 OKIDA, Motoichi; KIKUCHI, Hirosato; FUJII, Kohyu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 HORIKAWA, Yoshiya;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi; KITAGAWA, Toshiyuki; ASANO, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12