Thumnail
著者 Watanabe, Hiromitsu; Kominami, Yoko; Gon, Rina; Hayashi, Masaomi; Nishiki, Masayo; Sasaki, Atsushi; Shiraishi, Miho; Ueda, Shinobu; Ochiya, Takahiro; Kamiya, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
1号
出版年月日 2011-03
Thumnail
著者 Sengupta, K.; Forthaus, M. K.; Kubo, Hirokazu; Katoh, Kenichi; Umeo, Kazunori; Takabatake, Toshiro; Abd-Elmeguid, M. M.;
掲載誌名 Physical Review B
81巻
12号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Hiyama, Eiso; Hiyama, Keiko;
掲載誌名 British Journal of Cancer
96巻
7号
出版年月日 2007
Thumnail
著者 Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu; Isobe, Shigehito; Nabeta, Koji;
掲載誌名 Applied Physics Letters
86巻
出版年月日 2005
Thumnail
著者 Ichikawa, Takayuki; Isobe, Shigehito; Hanada, Nobuko; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
365巻
1-2号
出版年月日 2004-02-25
Thumnail
著者 Hanada, Nobuko; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Physics and Chemistry of Solids
65巻
2-3号
出版年月日 2004-03
Thumnail
著者 Ichikawa, Takayuki; Chen, D. M.; Isobe, Shigehito; Gomibuchi, Emi; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Materials Science and Engineering B
108巻
1-2号
出版年月日 2004-04-25
Thumnail
著者 Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Ogita, Norio; Udagawa, Masayuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Chemical Communications
24号
出版年月日 2005
Thumnail
著者 Ichikawa, Takayuki; Tokoyoda, Kazuhiko; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
400巻
1-2号
出版年月日 2005-09-01
Thumnail
著者 Isobe, Shigehito; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 The Journal of Physical Chemistry B
109巻
31号
出版年月日 2005-07-15
Thumnail
著者 Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
398巻
1-2号
出版年月日 2005-08-02
Thumnail
著者 Gomibuchi, Emi; Ichikawa, Takayuki; Kimura, Koichi; Isobe, Shigehito; Nabeta, Koji; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Carbon
44巻
5号
出版年月日 2006-04
Thumnail
著者 Leng, Haiyan; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Hanada, Nobuko; Isobe, Shigehito; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Power Sources
156巻
2号
出版年月日 2006-06-01
Thumnail
著者 Hanada, Nobuko; Ichikawa, Takayuki; Hino, Satoshi; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
420巻
1-2号
出版年月日 2006-08-31
Thumnail
著者 Nakagawa, Tessui; Ichikawa, Takayuki; Iida, Ryo; Leng, Haiyan; Takeichi, Nobuhiko; Kiyobayashi, Tetsu; Takeshita, Hiroyuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
430巻
1-2号
出版年月日 2007-03-14
Thumnail
著者 Okamoto, Keisuke; Tokoyoda, Kazuhiko; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
432巻
1-2号
出版年月日 2007-04-25
Thumnail
著者 Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
432巻
1-2号
出版年月日 2007-04-25
Thumnail
著者 Tokoyoda, Kazuhiko; Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Okamoto, Keisuke; Fujii, Hironobu;
掲載誌名 Journal of Alloys and Compounds
439巻
1-2号
出版年月日 2007-07-31
Thumnail
著者 Hayashidani, Yasuo; Hiyama, Eiso; Murakami, Yoshiaki; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
1号
出版年月日 2005-03