著者 SANDA, Noriaki; NAKANO, Hiroshi; MIYAKE, Yoichiro; SUGINAKA, Hidekazu; NIHIRA, Hiromi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 SEKO, Shozo; NAKANO, Hiroshi; MIYAKE, Yoichiro; SUGINAKA, Hidekazu; NIHIRA, Hiromi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; KAWABORI, Katsufumi; MATSUMURA, Takashi; TERADA, Kazutaka; NISHIKI, Masayuki; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 TAKEMOTO, Mayumi; SAITOH, Hitoshi; MUNEOKA, Yojiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 SAITOH, Hitoshi; MUNEOKA, Yojiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 HIRATA, Tatsumi; KAWAHARA, Akira; MUNEOKA, Yojiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 OKADA, Masanori; HIRAOKA, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 FUJIKAWA, Koichi; YAMANE, Kosuke; KATSUTA, Shizutomo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 KISHIMOTO, Shinya; KOSAKA, Tatsuya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; FUJII, Yasufumi; SEIKOH, Rokuro; TAKEUCHI, Hitoshi; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 HATANO, Eiji; MASUDA, Keizou; KAMEO, Hitoshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 YASUKAWA, Akihiro; NIHIRA, Hiromi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03
著者 YASUKAWA, Akihiro; NIHIRA, Hiromi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03
著者 ITO, Chikako; KATO, Masafumi; MITO, Kazuyo; ISHIBASHI, Shinzo; MATSUMOTO, Yasuko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03
著者 IZUMI, Takaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03
著者 IZUMI, Takaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03
著者 YAMANE, Motoi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03
著者 SADAMORI, Shinsuke;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03
著者 HANAKI, Chihiro; FUJII, Kohyu; MORIO, Michio; TASHIMA, Toshio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03
著者 AKITA, Susumu; KAWAHARA, Michio; TAKESHITA, Takahisa; MORIO, Michio; FUJII, Kohyu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
1号
出版年月日 1987-03