著者 YOKOZAKI, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; ASAHARA, Toshimasa; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 FUJIWARA, Saeko; AKIYAMA, Mitoshi; KOBUKE, Kyoko; ICHIMARU, Shinichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; KOHNO, Nobuoki; TAKAMI, Shunsuke; NOUMI, Kazumasa; KAWAMOTO, Masahide; YAMAKIDO, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 KISHIMOTO, Shinya; KOSAKA, Tatsuya; OGAWA, Mitsuyo; TAKABA, Norio; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiro; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 KATAOKA, Tsuyoshi; NISHIKI, Masayuki; YAMANE, Motoi; KUSHIRO, Jun-ichi; FUJII, Yasufumi; MATSUYAMA, Toshiya; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 KANATA, Suzue;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 KANATA, Suzue;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 YAMAKIDO, Michio; HARA, Hitoshi; KAMITSUNA, Akimitsu; TAKAISHI, Masatoshi; YORIOKA, Noriaki; KOHNO, Nobuoki; TAKAMI, Shunsuke; FUJIWARA, Saeko; KATSUBE, Mutsuko; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 SHIMAMOTO, Hiroyuki; OKAMOTO, Mitsunori; SUEDA, Takashi; SAKURA, Eiichiro; YOKOTE, Yuji; TSUCHIOKA, Yukiko; MATSUURA, Hideo; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 MIYAZAKI, Tetsuji; YASHIKI, Mikio; CHIKASUE, Fumihiko; KOJIMA, Tohru; TSUKUE, Ichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 MATSUYAMA, Toshiya; KAWABORI, Katsufumi; NAKATSUKA, Hirofumi; TOKUMO, Kenji; HARUMA, Ken; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 MATSUYAMA, Toshiya; NAKATSUKA, Hirofumi; KAWABORI, Katsufumi; GOTOH, Takahiko; DOHI, Kiyohiko; HARUMA, Ken;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 NAOMOTO, Yoshio; OHNISHI, Takehisa; GOHCHI, Akira; OHNISHI, Nobuyuki; YAMAGIWA, Hiroshi; ORITA, Kunzo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 ITANO, Satoshi; FUCHIMOTO, Sadanori; HAMADA, Fumihiro; KIMURA, Takanobu; ORITA, Kunzo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 MIYAKE, Yoichiro; NAKANO, Hiroshi; NIHIRA, Hiromi; SUGINAKA, Hidekazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 NAKAMURA, Koji; NAKAMOTO, Takahisa; NIHIRA, Hiromi; FUJIMOTO, Nariaki; ITO, Akihiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 NAKAMURA, Koji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 NAKAMURA, Koji; NAKAMOTO, Takahisa; MORIYAMA, Hiroyuki; MIZUTAN, Masami; SAGAMI, Koji; NIHIRA, Hiromi; ITO, Akihiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 SUMII, Koji; SUMIOKA, Masaaki; HIRATA, Ken; UEMURA, Naomi; TARI, Akira; YOSHIHARA, Masaharu; SEKITO, Masaki; TOKUTOMI, Tadashi; INABA, Yoshirou; TESHIMA, Hitoshi; INBE, Akira; TOKUMO, Kenji; OHGOSHI, Hiroaki; HARUMA, Ken; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12
著者 SUMIDA, Hiroshi; AKIMOTO, Naotaka; LEE, Juin Yi; SATOW, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
4号
出版年月日 1986-12