著者 KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshiroh; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 OKI, Shuichi; KOBAYASHI, Masuki; KAJIHARA, Shiroh; SAKODA, Katsuaki; UOZUMI, Tohru; OKAMOTO, Shigeru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 YASHIKI, Mikio; KOJIMA, Tohru; MIYAZAKI, Tetsuji; CHIKASUE, Fumihiko; OKAMOTO, Ikuyo; OHTANI, Minako; TAKAHASHI, Seiji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 MINAGI, Shogo; MIYAKE, Yoichiro; AKAGAWA, Yasumasa; TSURU, Hiromichi; SUGINAKA, Hidekazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 HAMASAKI, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 YOKOYAMA, Takashi; MIYOSHI, Nobukazu; MALLIWAH, Jumanne A.; HIYAMA, Eiso; ICHIKAWA, Toru; KODAMA, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 KITO, Shozo; KISHIDA, Takenobu; MATSUBAYASHI, Hiroaki; MIYOSHI, Rie;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 YAMAKIDO, Michio; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Shinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; AKIYAMA, Mitoshi; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 YAMAKIDO, Michio; YANAGIDA, Jitsuro; ISHIOKA, Shinichi; MATSUZAKA, Shigeru; HOZAWA, Soichiro; TAKAISHI, Masatoshi; INAMIZU, Tsutomu; AKIYAMA, Mitoshi; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 OHAMA, Koso; KUSUMI, Ichiro; FUJIWARA, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 KISHIMOTO, Shinya; OGAWA, Mitsuyo; TAKABA, Norio; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; KUNITA, Toshio; DAITOKU, Kunihiko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 KANATA, Suzue;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 SHIMAMOTO, Yoriko; SHIMAMOTO, Hiroyuki; MATSUURA, Yuichiro; TAMURA, Mutuo; YAMASHINA, Hideki; HIGO, Masanori; FUJII, Takanori; KINOSHITA, Hirufumi; KIMURA, Shojiro; HIRAO, Koichi; TAKEDA, Hiroyuki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 SHIMAMOTO, Yoriko; SHIMAMOTO, Hiroyuki; FUJIHATA, Hiroichi; NAKAMURA, Hideo; MATSUURA, Yuichiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 SUMII, Koji; UEMURA, Naomi; INBE, Akira; HARUMA, Ken; INABA, Yoshiro; TARI, Akira; YOSHIHARA, Masaharu; SEKITOH, Masaki; TOKUTOMI, Tadashi; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 OKUSHIN, Sayuri; TAKAISHI, Masatoshi; TAKAHASHI, Naoko; OGAWA, Takahiko; KANAHARA, Koji; HAMAGUCHI, Naoki; HIRABAYASHI, Akira; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 HORIKAWA, Yoshiya; SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
2号
出版年月日 1986-06
著者 YAMANE, Takashi; NAKABAYASHI, Hidekazu; ITO, Shiro; SUMII, Hiroshi; KAWAI, Akira;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 ITO, Akihiro; WATANABE, Hiromitsu; AOYAMA, Hideyuki; NAKAGAWA, Yoshiyuki; MORI, Masahiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09
著者 HARUMA, Ken; SUMII, Koji; UEMURA, Naomi; TARI, Akira; INABA, Yoshiro; YOSHIHARA, Masaharu; TOKUTOMI, Tadashi; SEKITO, Masaki; INBE, Akira; TESHIMA, Hitoshi; OHGOSHI, Hiroaki; TOKUMO, Kenji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
3号
出版年月日 1986-09