著者 Md. Masudur Rahman;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 CHIKASUE, Fumihiko; OKAMOTO, lkuyo; MIYAZAKI, Tetsuji; YASHIKI, Mikio; KOJIMA, Tohru;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 YAMAKIDO, Michio; MATSUZAKA, Shigeru; YANAGIDA, Jitsuro; HOZAWA, Soichiro; ISHIOKA, Shinichi; NISHIMOTO, Yukio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 SHIMAMOTO, Hiroyuki; SHIMAMOTO, Yoriko; SAKODA, Eiko; FUJIHATA, Hiroichi; NAKAMURA, Hideo; MATSUURA, Yuichiro; KIMURA, Shojiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 TANAKA, Tsuneo; ICHIBA, Yasuyuki; SEIKOH, Rokuro; KODAMA, Osamu; DOHI, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 KISHIMOTO, Shinya; TAKABA, Norio; OGAWA, Mitsuyo; KONEMORI, Reiko; KAMBARA, Akihiko; OKAMOTO, Kazuma; SHIMIZU, Satoru; SUMIOKA, Masaaki; KOH, Hassei; SUMII, Kohji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 KUMAZAWA, Norichika H.; TAKAI, Ryoji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 CHANG, Myung Woong; KONISHI, Hisanori; YOSHII, Zensaku; MATSUO, Yoshiyasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 SAITO, Hajime; WATANABE, Takashi; KITAGAWA, Toshiyuki; ASANO, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
34巻
4号
出版年月日 1985-12
著者 HORIKAWA, Yoshiya;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 OKIDA, Motoichi; KIKUCHI, Hirosato; FUJII, Kohyu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 NAKANO, Hiroshi; IGAWA, Mikio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 HAYASHIDANI, Seiji; FUJIWARA, Atsushi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 TAMAMOTO, Mitsuhiro; MIYAKE, Yoichiro; FUJITA, Yoko; SUGINAKA, Hidekazu; HAMADA, Taizo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 KOMAI, Tadashi; HAMADA, Takeshi; HAMADA, Taizo; TAMAMOTO, Mitsuhiro; SHIGETO, Naofumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 SHIMAMOTO, Hiroyuki; NOMURA, Yoko; KINOSHITA, Hirofumi; KIMURA, Shojiro; SHIMAMOTO, Yoriko; MATSUURA, Yuichiro; NOMURA, Hideki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 HIRABAYASHI, Akira; HAMAGUCHI, Naoki; SHIGEMOTO, Kenichiro; OCHIAI, Mariko; OKUSHIN, Sayuri; KOBAYASHI, Makoto; WADA, Koji; YORIOKA, Noriaki; YAMAKIDO, Michio; HATA, Jotaro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 SHIMAMOTO, Hiroyuki; MATSUURA, Yuichiro; TAMURA, Mutsuo; YAMASHINA, Hideki; HIGO, Masanori; FUJII, Takanori; FUJII, Hideaki; ISHIKAWA, Yuichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 MIZUSEKI, Takaya; WATARI, Sadao; ISHIDA, Osamu; IKUTA, Yoshikazu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03
著者 NAKANISHI, Masanao;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
35巻
1号
出版年月日 1986-03