著者 WATANABE, Akiharu; KOBAYASHI, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 WATANABE, Akiharu; FUJIWARA, Masachika; TOMINAGA, Satoru; NAGASHIMA, Hideo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 INAGAWA, Tetsuji; YAMAMOTO, Mitsuo; KAMIYA, Kazuko; OGASAWARA, Hidenori;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 TSUKAMOTO, Haruhisa;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 YAMAMOTO, Masami; YAMAMOTO, Tetsuro; HATA, Jotaro; NAKAGAWA, Hitoshi; NAKATSUKA, Hirofumi; TAHARA, Eiichi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 ORITA, Kunzo; SAKAGAMI, Kenichi; MORISAKI, Futoshi; TAKASU, Shinji; MIICHI, Noboru; MORISUE, Masahiro; SAITO, Shinya; NAKAI, Hajime; TODA, Kohtaro; HIGAKI, Kenji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 TAKAHASHI, Makoto; MAEDA, Yorinobu; MATSUNO, Kiyoshi; TAMURA, Hiroyuki; FURUYASHIKI, Susumu; HARADA, Mitsuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 TAKAHASHl, Makoto; HARADA, Mitsuo; INAGAKI, Kazuo; AKIMOTO, Naotaka; TAMURA, Hiroyuki; MATSUNO, Kiyoshi; MAEDA, Yorinobu; FURUYASHIKI, Susumu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 MYOGA, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 MYOGA, Hiroshi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 M. NAZIR AHMED;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 KOHNO, Nobuoki; AKIYAMA, Mitoshi; KYOIZUMI, Seishi; TANABE, Masaru; OYAMA, Tetsu; YAMAKIDO, Michio;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
4号
出版年月日 1987-12
著者 KISHIMOTO, Shinya; KOBAYASHI, Hirofumi; TAKABA, Norio; KONEMORI, Reiko; SHIMIZU, Satoru; YAMAMOTO, Masahiro; TAMARU, Takaji; KAJIYAMA, Goro; MIYOSHI, Akima;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 SUEDA, Taijiro; MAEDA, Yoshiyuki; HAMANAKA, Yoshiharu; ISHIHARA, Hiroshi; MATSUURA, Yuichiro; KAJIHARA, Hiroki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 NAOMOTO, Yoshio; TANAKA, Noriaki; KONDO, Hidenori; MOTODA, Ryuichi; ANDO, Shunsaku; KURIMOTO, Masasi; ORITA, Kunzo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 KAWANISHI, Masahiro; HIRAOKA, Masataka; MATSUOKA, Shigenobu; HASHIMOTO, Kazuhisa; KIHARA, Hiromi; FUKUDA, Shinji; MUNAKA, Masaki; KONEMORI, Gen; KANAYA, Takeo; NAKAMOTO, Atsuko; KAJIYAMA, Goro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 SAKAGAMI, Kenichi; NAMBA, Akira; TANAKA, Kohtaro; OSAKI, Toshihide; ONISHI, Tetsuya; SONE, Yoshiyuki; KINOSHITA, Masaharu; ORITA, Kunzo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09
著者 HAMADA, Taizo; YUHDA, Sadayuki; SHIGETO, Naofumi; TAMAMOTO, Mitsuhiro; NAHARA, Yukinori; SADAMORI, Shinsuke;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
36巻
3号
出版年月日 1987-09