著者 Tanitame, Keizo; Mitani, Hidenori; Honda, Yukiko; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Huang, Luoming; Kawasaki, Hiromi; Yasuda, Rie; Sakai, Risako;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Matsubara, Keiso; Sumitani, Daisuke; Ojima, Yasutomo; Yoshimitsu, Masayoshi; Nakano, Kanyu; Harano, Masao; Idani, Hitoshi; Okajima, Masazumi;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Takahashi, Shinya; Katayama, Akira; Arakawa, Miwa; Mizuta, Shinji; Katayama, Keijiro; Watanabe, Masazumi; Yamane, Yoshitaka; Morita, Shohei; Okazaki, Takanobu; Kurosaki, Tatsuya; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
67巻
4号
出版年月日 2018-12
著者 Faisal, Hana Khairina Putri; Horimasu, Yasushi; Hirano, Shoko; Yamaoka, Emi; Fukazawa, Takahiro; Kanawa, Masami; Tanimoto, Keiji; Hattori, Noboru; Kohno, Nobuoki; Ueda, Yuka; Sueda, Taijiro; Hiyama, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03
著者 Akamine, Sho; Ohtsu, Kazuhiro; Kamei, Naomi; Fukuhara, Rie; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03
著者 Komasaku, Soichiro; Hanaya, Ryosuke; Yonenaga, Masanori; Kubo, Fumikatsu; Eiraku, Naoto; Yamasaki, Fumiyuki; Arita, Kazunori; Yoshimoto, Koji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
68巻
1号
出版年月日 2019-03