Thumnail
著者 Kawanishi, Michiko; Yoshida, Teruyoyo; Kijima, Mayumi; Yagyu, Kazuhiro; Nakai, Toshihiro; Okada, Sanae; Endo, Akihito; Murakami, Masaru; Morita, Hidetoshi; Suzuki, Shoko;
掲載誌名 Letters in Applied Microbiology
44巻
5号
出版年月日 2007-05
Thumnail
著者 Miyoshi, Miki; Horiuchi, Hiroyuki; Fukushima, Yuji; Matsuda, Haruo; Furusawa, Shuichi;
掲載誌名 Developmental and Comparative Immunology
31巻
4号
出版年月日 2007
Thumnail
著者 Sasaki, Akiko; Shikenya, Shozo; Takeda, Kazuhiko; Nakatsubo, Takayuki;
掲載誌名 Journal of Forest Research
12巻
1号
出版年月日 2007-02
Thumnail
著者 Kim, Myung Hyun; Nakane, Kaneyuki; Lee, Jeong Taek; Bang, Hae Son; Na, Young Eun;
掲載誌名 Forest Ecology and Management
243巻
2-3号
出版年月日 2007-03-31
Thumnail
著者 Shuto, Katsuyuki; Nakane, Kaneyuki;
掲載誌名 Ecological Research
22巻
3号
出版年月日 2007-05
Thumnail
著者 Shimizu, Noriaki; Kawamoto, June-ko; Utani, Koh-ichi;
掲載誌名 Biochemical and Biophysical Research Communications
359巻
3号
出版年月日 2007-08-03
Thumnail
著者 Tham Yasmin Wai, Fon; Ozaki, Noriatsu; Sakugawa, Hiroshi;
掲載誌名 Water, Air, & Soil Pollution
182巻
1-4号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 Sakugawa, Hiroshi; Cape, J. Neil;
掲載誌名 Environmental Pollution
147巻
3号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 Hashimoto, Maho; Herai, Yoshinori; Nagaoka, Toshinori; Kouno, Kenji;
掲載誌名 Soil Science and Plant Nutrition
53巻
3号
出版年月日 2007-06
Thumnail
著者 Isobe, Naoki;
掲載誌名 Animal Science Journal
78巻
1号
出版年月日 2007-02
Thumnail
著者 元村 佳恵; 長尾 多実子; 櫻井 直樹;
掲載誌名 日本食品科学工学雑誌
51巻
9号
出版年月日 2004
Thumnail
著者 長内 敬明; 元村 佳恵; 櫻井 直樹;
掲載誌名 日本食品科学工学会誌
50巻
5号
出版年月日 2003-05
Thumnail
著者 Fujiwara, Yukichi; Kozono, Keina; Esaka, Muneharu; Iijima, Noriaki; Nagamatsu, Yasunori; Yoshida, Masayuki; Uematasu, Kazumasa;
掲載誌名 Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics
1巻
2号
出版年月日 2006-06
Thumnail
著者 Tamura, Sadaaki; Fukamiya, Narihiko; Okano, Masayoshi; Koyama, Junko; Koike, Kazuo;
掲載誌名 Natural Product Research
20巻
13号
出版年月日 2006-11
Thumnail
著者 Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Microbial Pathogenesis
41巻
6号
出版年月日 2006-12
Thumnail
著者 Elsaied, Hosam Easa; Kaneko, Ryo; Naganuma, Takeshi;
掲載誌名 Marine Biotechnology
8巻
5号
出版年月日 2006-10