Thumnail
著者 Ibaraki, Soichi; Tsuboi, Keisuke;
掲載誌名 IEEE/ASME Transactions on Mechatronics
22巻
5号
出版年月日 2017-09-04
著者 Ibaraki, Soichi; Inui, Hiroki; Hong, Cefu; Nishikawa, Shizuo; Shimoike, Masahiro;
掲載誌名 Precision Engineering
55巻
出版年月日 2019-01
Thumnail
著者 Yoshida, H.; Shinke, A.; Kawano, Y.; Takaki, K.;
掲載誌名 Chemical Communications
51巻
出版年月日 2015-04-27
Thumnail
著者 Yoshida, H.; Hayashi, Y.; Ito, Y.; Takaki, K.;
掲載誌名 Chemical Communications
51巻
出版年月日 2015-04-14
Thumnail
著者 Yoshida, H.; Takemoto, Y.; Takaki, K.;
掲載誌名 Chemical Communications
51巻
出版年月日 2015-02-03
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto;
掲載誌名 ACS Catalysis
6巻
3号
出版年月日 2016-02-03
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto;
掲載誌名 The Chemical Record
16巻
1号
出版年月日 2016-01-20
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Seki, Michinari; Kageyuki, Ikuo; Osaka, Itaru; Hatano, Sayaka; Abe, Manabu;
掲載誌名 ACS Omega
2巻
9号
出版年月日 2017-09-18
Thumnail
著者 Takaki, Ken; Hino, Makoto; Ohno, Akira; Komeyama, Kimihiro; Yoshida, Hiroto; Fukuoka, Hiroshi;
掲載誌名 Beilstein Journal of Organic Chemistry
13巻
出版年月日 2017-08-30
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Takemoto, Yuki; Kamio, Shintaro; Osaka, Itaru; Takaki, Ken;
掲載誌名 Organic Chemistry Frontiers
4巻
7号
出版年月日 2017-04-10
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Kimura, Miki; Osaka, Itaru; Takaki, Ken;
掲載誌名 Organometallics
36巻
7号
出版年月日 2017-03-24
Thumnail
著者 Yoshida, Hiroto; Kubo, Teruhiko; Kuriki, Hitoshi; Osaka, Itaru; Takaki, Ken; Ooyama, Yousuke;
掲載誌名 ChemistrySelect
2巻
11号
出版年月日 2017-04-13
Thumnail
著者 Li, Qing; Kartikowati, Christina W. ; Horie, Shinji; Ogi, Takasi; Iwaki, Toru; Okuyama, Kikuo;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-08-30
Thumnail
著者 Arif, Aditya F; Balgis, Ratna; Ogi, Takasi; Iskandar, Ferry; Kinoshita, Akihiro; Nakamura, Keitaro; Okuyama, Kikuo;
掲載誌名 Scientific Reports
7巻
出版年月日 2017-06-16
Thumnail
著者 Tanaka, Hiroshi; Mito, Akihisa; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Higashi, Yukihito; Yoshizumi, Masao; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
9巻
出版年月日 2019-02-22
Thumnail
著者 Umayahara, Yasutaka; Soh, Zu; Sekikawa, Kiyokazu; Kawae, Toshihiro; Otsuka, Akira; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Sensors
18巻
11号
出版年月日 2018-11-07
Thumnail
著者 Soh, Zu; Sakamoto, Kazuma; Suzuki, Michiyo; Iino, Yuichi; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-11-21
Thumnail
著者 Shibanoki, Taro; Watanabe, Masaki; Nakamura, Go; Chin, Takaaki; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Journal of Robotics, Networking and Artificial Life
5巻
2号
出版年月日 2018-09
Thumnail
著者 Hirano, Harutoyo; Takama, Renjo; Matsumoto, Ryo; Tanaka, Hiroshi; Hirano, Hiroki; Soh, Zu; Ukawa, Teiji; Takayanagi, Tsuneo; Morimoto, Haruka; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Hashimoto, Haruki; Matsui, Shogo; Kishimoto, Shinji; Oda, Nozomu; Kajikawa, Masato; Maruhashi, Tatsuya; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Higashi, Yukihito; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-06-18
Thumnail
著者 Matsubara, Hiroki; Hirano, Hiroki; Hirano, Harutoyo; Soh, Zu; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi; Yoshizumi, Masao; Yoshino, Atsuo; Sasaoka, Takafumi; Yamawaki, Shigeto; Tsuji, Toshio;
掲載誌名 Scientific Reports
8巻
出版年月日 2018-02-15