Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 New Journal of Physics
13巻
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 Physical Review Letters
109巻
2号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Changliang, Ren; Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 Physical Reviews A
86巻
1号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Changliang, Ren; Hofmann, Holger Friedrich;
掲載誌名 Physical Reviews A
84巻
3号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Imura, Ken-Ichiro; Yamakage, Ai; Mao, Shijun; Hotta, Akira; Kuramoto, Yoshio;
掲載誌名 Physical Review B
82巻
8号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Yamakage, Ai; Imura, Ken-Ichiro; Cayssol, Jerome; Kuramoto, Yoshio;
掲載誌名 Physical Review B
83巻
12号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Imura, Ken-Ichiro; Yoshimura, Yukinori; Takane, Yositake; Fukui, Takahiro;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
23号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Imura, Ken-Ichiro; Okamoto, Mayuko; Yoshimura, Yukinori; Takane, Yositake; Ohtsuki, Tomi;
掲載誌名 Physical Review B
86巻
24号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Imura, Ken-Ichiro; Takane, Yositake; Tanaka, Akihiro;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
19号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Imura, Ken-Ichiro; Takane, Yositake;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
24号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Imura, Ken-Ichiro; Takane, Yositake; Tanaka, Akihiro;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
3号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Armand, Damien; Taguchi, Gen; Kadoya, Yutaka;
掲載誌名 OPTICS EXPRESS
20巻
9号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Umeo, Kazunori; Yamane, Haruki; Kubo, Hirokazu; Muro, Yuji; Nakamura, Fumihiko; Suzuki, Takashi; Takabatake, Toshiro; Sengupta, K.; Forthaus, M. K.; Abd-Elmeguid, M. M.;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
2号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Tamura, Ryuji; Muro, Yuji; Hiroto, Takanobu; Yaguchi, Hiroshi; Beutier, G.; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
1号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Kimura, Shin-ichi; Iizuka, Takuya; Miyazaki, Hidetoshi; Hajiri, Tetsuya; Matsunami, Masaharu; Mori, Tatsuya; Irizawa, Akinori; Muro, Yuji; Kajino, Junpei; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
16号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Du, Baoli; Saiga, Yuta; Kajisa, Kousuke; Takabatake, Toshiro;
掲載誌名 Journal of Applied Physics
111巻
1号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Matsumura, Takeshi; Yonemura, Takumi; Kunimori, Keisuke; Sera, Masafumi; Iga, Fumitoshi; Nagao, Tatsuya; Igarashi, Jun-ichi;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
17号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Paik, Biswajit; Hasegawa, Takumi; Ishii, Isao; Michigoe, Akitaka; Suzuki, Takashi; Udagawa, Masayuki; Ogita, Norio; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
掲載誌名 Applied Physics Letters
100巻
15号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Ishii, Isao; Suetomi, Yasuhiko; Fujita, Takahiro K.; Suekuni, Koichiro; Tanaka, Tomoo; Takabatake, Toshiro; Suzuki, Takashi; Marcos A. Avila;
掲載誌名 Physical Review B
85巻
8号
出版年月日 2012
Thumnail
著者 Ravindra Singh Solanki; Akhilesh Kumar Singh; S. K. Mishra; Shane J. Kennedy; Suzuki, Takashi; Kuroiwa, Yoshihiro; Moriyoshi, Chikako; Dhananjai Pandey;
掲載誌名 Physical Review B
84巻
14号
出版年月日 2011